Certificatie voor de CO₂-Prestatieladder

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), inclusief de uitvoeringsdiensten Rijkswaterstaat en ILT, en de agentschappen PBL, KNMI heeft zich gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder op niveau 5, wat het hoogste niveau is. 

De CO2-Prestatieladder helpt organisaties om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Deze methodiek is ontwikkeld door ProRail en is ondergebracht bij een onafhankelijke stichting SKAO. De ladder bestaat uit 5 niveaus. De eerste 3 niveaus richten zich op de CO2-uitstoot van de eigen organisatie. De niveaus 4 en 5 richten zich op de uitstoot in de ketens van leveranciers en klanten, waarvan de organisatie een schakel is.

Naast het in kaart brengen en verminderen van de uitstoot, wordt van deelnemende organisaties verwacht dat zij transparant communiceren over alle aspecten van hun CO2-beleid en initiatieven nemen binnen de sector of keten. Externe audits zien toe op de juistheid van de gegevens en het ambitieniveau en permanente commitment van de organisatie. Certificering voor de CO2-Prestatieladder is een aanvulling op het interne klimaat- en energiebeleid van het ministerie.

Energie- en klimaatneutraal in 2030

IenW is als beleidsdepartement verantwoordelijk voor het landelijk milieubeleid en is in die hoedanigheid betrokken bij veel initiatieven voor CO2-reductie. IenW is mede-initiatiefnemer van de coalitie Anders Reizen en de Green Deal Grond-Weg-Waterbouw.

Uiterlijk in 2030 wil IenW zelf energie- en klimaatneutraal zijn voor het energieverbruik (elektriciteit en brandstoffen). Energieneutraal betekent dat de hoeveelheid energie die IenW verbruikt, gelijk is aan de hoeveelheid hernieuwbare energie die wordt opgewekt op het eigen areaal voor dit eigen verbruik. Om ook klimaatneutraal te worden, brengen we tegelijkertijd de CO₂-uitstoot als gevolg van ons elektriciteits- en brandstofverbruik terug tot 0. 

Verder heeft IenW de ambitie om uiterlijk in 2030 ook de inkoopketen volledig klimaatneutraal te maken en circulair te werken. Dit betekent 100% CO2-reductie, hoogwaardig hergebruik van alle materialen en een halvering van het gebruik van primaire grondstoffen. Om dit voor elkaar te krijgen, richten we ons op het verminderen van onze eigen CO2-uitstoot en wenden we onze invloed aan als opdrachtgever van infraprojecten.
In het kader van maatschappelijk verantwoord inkopen wordt al enige tijd een gunningsvoordeel verleend aan opdrachtnemers die zijn gecertificeerd conform de CO2-Prestatieladder.

Het ligt voor de hand om de methodiek waartoe andere partijen worden aangespoord ook binnen de eigen organisatie toe te passen. Het leidt tot een beter begrip van en een helderder dialoog met marktpartijen over de mogelijkheden voor reductie van de CO2-uitstoot.

Het terugdringen van onze eigen emissies doen we op 3 manieren: besparen op ons energieverbruik, verschuiven van het gebruik van fossiele energie naar duurzame energie en zelf energie opwekken. Het CO2-Managementplan 2023-2024 bevat de informatie die hierbij van belang is.

De voortgang in de CO2-uitstoot en -reductie worden voortaan halfjaarlijks gepubliceerd.

Eens per jaar wordt het reductieplan geactualiseerd.

Kerngegevens

In 2020 bedroeg onze directe CO2-uitstoot 89 kton. Dit komt overeen met de uitstoot van 12.000 huishoudens. De emissie in 2020 is 21% lager dan de CO2-uitstoot in 2019 (113 kton) en 49% lager dan in ons referentiejaar 2009. Deze reductie komt voornamelijk door een afname van het aantal reisbewegingen, minder gebruik van schepen van de Rijksrederij en minder gebruik van kantoren door het thuiswerken in verband met COVID-19.

Het grootste deel (meer dan 95%) werd door Rijkswaterstaat uitgestoten. De belangrijkste posten waren de schepen van de Rijksrederij, de verlichting, verkeersregeling en tunnels van en in het hoofdwegennet en  de sluizen, stuwen en gemalen van het hoofdwatersysteem.

IenW heeft zich tot doel gesteld om de uitstoot in 2024 met 40% te verminderen ten opzichte van 2009. Dit alles om in 2030 als departement klimaatneutraal te zijn. Belangrijke maatregelen voor de periode 2021-2024 zijn:  installatie van LED-verlichting langs het hoofdwegennet,  opwekking van hernieuwbare energie op het eigen areaal, elektrificatie van ons wagenpark en bijmenging van biodiesel in de vloot van de Rijksrederij. Daarnaast zet het ministerie in op CO2-reductie in de ketens waar zij onderdeel van is. In 2020 was de CO2-uitstoot van onze (inkoop-)ketens en projecten 612 kton. IenW zet in op CO2-reductie in haar ketens via onder andere maatschappelijk verantwoord inkopen, innovatiebeleid en Green Deals. Voor CO2-reductie in onze ketens zijn de volgende concrete doelen gesteld welke voortkomen uit de Asfaltimpuls en de Green Deal Het Nieuwe Draaien:

  1. 20% CO2-reductie per eenheid (ton) asfalt in alle aanleg en onderhoud projecten van RWS in 2025 ten opzichte van 2017;
  2. 10% CO2-reductie door mobiele werktuigen realiseren in ten minste 5 projecten van Rijkswaterstaat  waarvan de gunning in 2020 plaatsvindt of wordt voorbereid en waarbij de reductie wordt gemeten door deze te toetsen aan een projectgebonden referentie voor het jaar 2016.

Informatie, vragen, opmerkingen? ProgrammaDuurzaamheid@minienw.nl.

Op de website van SKAO staat meer informatie over het certificaat van het ministerie van IenW.