Ontslag notaris

Indien u voor het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar met ontslag wenst te gaan kunt u hieronder uw verzoek indienen. U wordt verzocht in uw verzoek te vermelden op welke wijze uw protocol na uw ontslag wordt beheerd. Bij een ontslag per 1 januari dient uw verzoek uiterlijk op 15 oktober te zijn ingediend.
 

Na het inzenden van uw verzoek met de bijbehorende stukken, neemt het cluster benoemingen bij de Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden van het ministerie van Justitie en Veiligheid uw verzoek in behandeling. Hiervoor geldt een verwerkingstermijn van 8 weken.

Ontslag notaris

Bij keuze 1 wordt het protocol in beginsel 5 maanden opengesteld

Houd rekening met een verwerkingstermijn van 8 weken.
Maximaal 5Mb

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om een besluit te nemen op uw verzoek. Uw gegevens worden op grond van de Wet op het notarisambt gedeeld met derden.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij vragen uw gegevens om te kunnen toetsen of u voldoet aan de wettelijke voorwaarden en het opstellen van besluiten. Een deel van deze gegevens wordt uiteindelijk in een besluit opgenomen, conform de Wet op het notarisambt.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om te toetsen of u aan de wettelijke vereisten voldoet. Op grond van de Wet op het notarisambt worden uw gegevens gedeeld met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, het Bureau Financieel Toezicht, de Kamer voor het notariaat, de Commissie Toegang Notariaat en de Commissie van Deskundigen Notariaat.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden na uw benoeming nog zeven jaar bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *