Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC)

De kerntaken van het LOCC zijn:

 • operationele informatievoorziening via het Multidisciplinair operationeel beeld (MLOB)
 • planvorming & advisering
 • bijstandscoördinatie

Deze taken worden uitgevoerd om bij (dreigende) (inter)nationale incidenten, rampen, crises en grootschalige evenementen te komen tot een efficiënte en samenhangende inzet van mensen, middelen en expertise van de operationele diensten brandweer, politie, GHOR, defensie en van de gemeenten. Dit geldt tijdens de specifieke preparatiefase, de responsfase en de nafase van een crisissituatie.

Het LOCC voert deze taken in overleg met het Nationaal Crisiscentrum (NCC) uit. Het LOCC treedt bovendien op als ‘national training coördinator’ (NTC) ten behoeve van het EU-mechanisme voor burgerbescherming.

Bezoekadres

LMS-gebouw:
Huis ter Heideweg 62  (2de verdieping)
3705 LZ | Zeist 

Postadres

Postbus 100
3970 AC Driebergen

Telefoon

088 662 80 00 (tijdens kantooruren)
088 662 80 48 (piket)

Bijstandsloket

Voor de vele vormen van bijstand (nationaal en internationaal) en steunverlening in het openbaar belang treedt het LOCC namens het ministerie van Justitie en Veiligheid op als centraal loket. Alle informatie over procedures en de daarvoor benodigde aanvraagformulieren zijn hieronder te vinden bij ‘Aanvraagformulieren bijstand en steunverlening’.

Multidisciplinair

Het unieke van het LOCC is dat de organisatie volledig multidisciplinair is waarbij kennis en kunde van het operationeel optreden van alle disciplines ingebracht wordt door ervaren functionarissen. Zij zorgen voor een geïntegreerde benadering van de operationele aspecten van crisisbeheersing op nationaal niveau.

Het LOCC is gehuisvest in het LMS-gebouw in Zeist.

Bijstand en ondersteuning

Voor diverse vormen van operationele bijstand kan het LOCC benaderd worden.

 • Bijstand aan een veiligheidsregio
 • Bijstand aan de politie
 • Bijstand aan de Koninklijke Marechaussee
 • Militaire steunverlening in het openbare belang
 • Andere vormen van bijstand

Aanvraag bijstand door de voorzitter veiligheidsregio (art 51 Wet veiligheidsregio’s)

De voorzitter van de veiligheidsregio richt een verzoek aan de minister van Justitie en Veiligheid. 

Bijstand aan de politie (Politiewet 2012)

De procedures voor bijstand aan de politie zijn opgenomen in de factsheet bijstand en ondersteuning aan de politie. Deze factsheet is in februari 2014 door het ministerie van Justitie en Veiligheid vastgesteld en vervangt de procedures zoals die tot dan stonden in het handboek bijstand deel 1. Hoofdstuk 4 en 5 van het handboek bijstand deel 1 zijn dan ook per februari 2014 vervallen.

Bijstand aan de Koninklijke Marechaussee (Politiewet 2012)

Op grond van de politiewet 2012 (art. 61 e.v.) kan de politie bijstand verlenen aan de Koninklijke Marechaussee. Indien het niet-justitiële taken betreft kan hiervoor contact opgenomen worden met het LOCC.

Militaire steunverlening in het openbaar belang

Minister, commissaris van de Koningin, burgemeester of dijkgraaf kunnen (voor andere taken dan welke in de Wet veiligheidsregio's of Politiewet 2012 zijn genoemd) een bijstandsverzoek indienen om gebruik te maken van militaire middelen. Dit kan alleen wanneer het bestuursorgaan zelf niet, niet tijdig of niet afdoende in het gevraagde kan (laten) voorzien. De aanvraag wordt door of namens het betreffende bestuursorgaan (digitaal) gericht aan het LOCC. Het LOCC beoordeelt de capaciteitsbehoefte en stuurt de aanvraag vervolgens door aan het Defensie Operatie Centrum. Voor de aanvraag dient gebruik gemaakt te worden van het ‘Aanvraagformulier Militaire Steunverlening in het Openbaar Belang Algemeen’.

VVT-instellingen en Ziekenhuizen die door de Covid-19 problematiek ondersteunt willen worden door medisch defensiepersoneel, kunnen daarvoor een verzoek indienen via het LOCC. Daarvoor dient gebruik gemaakt te worden van het aanvraagformulier ‘Militaire Steunverlening in het Openbaar Belang Ziekenhuizen en VVT-instellingen’.

Bijstand voor bevolkingszorgprocessen

Bij een ramp, crisis of incident kan er behoefte ontstaan aan specifieke expertise of capaciteiten. In zulke gevallen kan gebruik gemaakt worden van de kennis of capaciteit van een gemeente of bevolkingszorgkolom van een andere regio, landelijke bevolkingszorgfaciliteiten, Defensie of andere rijksdiensten. Het LOCC kan bevolkingszorg faciliteren bij het organiseren van deze steunverlening.

In de factsheet Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg staat de procedure hiervoor beschreven.

Handboek Bijstand

In 2009 heeft het LOCC de eerste versie van het handboek bijstand gepubliceerd. In dit handboek is alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van bijstandverlening inzichtelijk gemaakt.

Met de invoering van de politiewet 2012 zijn hoofdstuk 4 en 5 van dit handboek niet meer van toepassing en vervangen door een factsheet 'bijstand en ondersteuning aan de politie.'

Andere vormen van bijstand

Ook andere vormen van bijstand tussen civiele of militaire diensten zijn mogelijk. Indien bijstand aangevraagd wordt, dient altijd eerst telefonisch contact opgenomen te worden met het LOCC:

 • Algemeen nummer: 088 66 28 000
 • Piketnummer: 088 66 28 048
 • Faxnummer piket: 088 66 2 8 049

In spoedgevallen kan dit 24 uur per dag. Ondertekende formulieren kunnen ingescand verzonden worden naar locc@minjenv.nl.

Internationale (humanitaire) noodhulp / in kind assistance

Nederland geeft humanitaire hulp en civiele bescherming aan slachtoffers van crises, natuurrampen en gewapend conflict met als doel levens te redden, menselijk lijden te verminderen en menselijke waardigheid te beschermen. De verwachting is dat ook de komende jaren steeds meer een beroep wordt gedaan op de expertise van Nederlandse capaciteiten, teams, experts en goederen bij humanitaire hulp en civiele bescherming.  Het LOCC treedt als operationeel loket op voor de individuele experts die worden uitgezonden naar een rampgebied. Interdepartementaal wordt in overleg met het LOCC gewerkt aan een professionaliseringsslag op het vlak van internationale (humanitaire) noodhulp.  Voor informatie neem contact op met het LOCC.

Aanvraagformulieren bijstand en steunverlening

Aanvraagformulieren Politiewet

Aanvraagformulier Wet Veiligheidsregio’s

Aanvraagformulieren Militaire Steunverlening in het Openbaar Belang