Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s (DGPenV)

Het DG Politie en Veiligheidsregio's is niet georganiseerd in directies, maar werkt met portefeuilles. Dit houdt in dat alle medewerkers werkzaamheden verrichten voor alle directeuren. Hun vaste aanspreekpunt c.q. verantwoordelijke blijft hun eigen programmamanager en vervolgens hun directeur.

Directeur-Generaal DGPenV

Portefeuille Politieorganisatie en -Middelen

De minister stelt via zijn beheersverantwoordelijkheid de gezagsdragers in staat hun gezag uit te oefenen. Ofwel: de minister bepaalt wat de politie kan, het gezag wat de politie doet. In de Portefeuille Middelen Politie staan personeel en middelen van de politie dan ook centraal. Deze portefeuille geeft uitvoering aan de verantwoordelijkheid van de minister om jaarlijks de begroting, het beheersplan, de meerjarenraming en het jaarverslag van de politie vast te stellen en kaders voor de politie te stellen op onderwerpen als personeel, huisvesting, ICT en inkoop.

Portefeuille Politieel Beleid en Taakuitvoering

De portefeuille Politieel beleid en taakuitvoering houdt zich vanuit de politieke- en eindverantwoordelijkheid van de minister bezig met alle onderwerpen die het bestel als geheel en de organisatie, taakuitvoering en primaire processen van de politie raken. Het doel in deze portefeuille is te weten wat er leeft in de omgeving van de politieorganisatie, dit te vertalen naar een politiebijdrage en hierover prestatieafspraken te formuleren passend binnen de gestelde beheerskaders.

Portefeuille Veiligheidsregio’s, Crisisbeheersing en Meldkamer

Het programma heeft tot doel het realiseren van de kwalitatieve verbeteringen in het meldkamerdomein via opschaling, standaardisatie en het invoeren van een nieuwe manier van werken. Tevens draagt dit programma de beleidsmatige verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening van de veiligheidsregio’s, en voor alerteren. De continuïteit van C2000 en het realiseren van de vernieuwing van C2000 is van cruciaal belang. Beheersmatige en politiek/bestuurlijke randvoorwaarden en beveiliging van C2000 zijn hierbij speerpunten. Het programma draagt er zorg voor dat de wetswijzigingen die zorgen voor een modernisering van het meldkamerdomein worden afgerond en dat er een goede, multigovernance in werking tot volle wasdom komt op het meldkamerdomein. Het programma ziet toe op de realisatie van de ICT-infrastructuur, de samenvoegingen en aansluitingen hierop door de politie, veiligheidsregio’s, ambulancevoorzieningen en KMAR. In 2019 moet worden gekomen tot een goede, eenduidige, governance van alle systemen op het meldkamerdomein (C2000, GMS/NMS, 112, NL alert, WAS, Burgernet, BART). Het programma vervult de beleidsverantwoordelijkheid van de minister van JenV voor 112. Hierbij worden verbeteringen in het 112-proces geïnitieerd of begeleid, er wordt toezicht gehouden op de voorgang hiervan en waar nodig worden hiervoor de randvoorwaarden gecreëerd.

De tweede kernopgave is het verbeteren van de informatievoorziening in de crisisbeheersing, onder andere door het doorontwikkelen van burgeralertering en het versterken van het netcentrisch werken. Door het voortdurend verbeteren van deinformatievoorziening worden de crisispartners, waaronder de veiligheidsregio’s en de Politie, in staat gesteld hun werk gezamenlijk steeds beter te doen en zo bij te dragen aan een veiliger Nederland.

De minister van JenV is verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het stelsel van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het stelsel van de decentrale crisisbeheersing en brandweerzorg (waaronder de veiligheidsregio’s en Caribisch Nederland) en de generieke aanpak van de nationale crisisbeheersing, die belegd zijn bij het Directoraat-Generaal PenV. Bij DGPenV wordt daaraan binnen de portefeuille Veiligheidsregio’s en Crisisbeheersing invulling gegeven door middel van onder andere wet- en regelgeving (sturen), beleidsvorming (richting geven), adviseren en faciliteren. In deze portefeuille vindt ook beleidsvorming en beïnvloeding op alle bestuurlijke niveaus plaats om rampen en crises te kunnen voorkomen en beheersen plaats. De minister van JenV is niet verantwoordelijk voor het functioneren van de individuele veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio’s zijn een vorm van verlengd lokaal bestuur en daarmee zijn de gemeenten hun “eigenaars en opdrachtgevers”.

Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC)

De kerntaken van het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum zijn operationele informatievoorziening via het Multidisciplinair operationeel beeld (MLOB), planvorming & advisering en bijstandscoördinatie. Lees meer over LOCC.

Politie

Toezicht houden in de publieke ruimte (op straat bijvoorbeeld), handhaven van de openbare orde, opsporen van strafbare feiten en hulp bij nood verlenen. Dat zijn de kerntaken van de politie. Op 1 januari 2013 zijn de 25 regionale korpsen en het Korps Landelijke Politiediensten opgegaan in 1 korps: de Nationale Politie.

Korps Politie Caribisch Nederland

Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN, tot 1 januari 2011 Korps Politie Bonaire, Sint Eustatius en Saba) is het politiekorps van Caribisch Nederland. Het korps is op 10 oktober 2010 ingesteld.  

Brandweerkorps Caribisch Nederland

De Brandweer Caribisch Nederland is de overkoepelende organisatie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het korps werd op 10 oktober 2010 ingesteld en nam de taken over van de drie eilandelijke brandweerkorpsen.