Rijk investeert opnieuw in regio: 180 miljoen euro voor Regio Deals

Een sterke en veerkrachtige samenleving begint in de regio: de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Het kabinet zet in op nauwe samenwerking met de regio’s door voor de derde en laatste keer voorstellen te selecteren voor een Regio Deal. Met deze financiële impuls slaan overheden, bedrijven, bewoners en betrokken organisaties de handen ineen om regionale opgaven aan te pakken op een manier die past bij die regio. Opnieuw zijn er vanuit heel Nederland aanmeldingen binnengekomen. Van de 26 ingediende voorstellen zijn er 14 geselecteerd om samen met de regio’s uit te werken tot een deal. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van minister  Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor deze deals is 180 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit.

Vergroot afbeelding Regiodeals - kaart van Nederland
Beeld: ©Ministerie van LNV

Minister Schouten: “Uit alle ingediende voorstellen spreekt een enorm enthousiasme en een grote gedrevenheid om aan de slag te gaan. In heel Nederland zien we unieke samenwerkingen waarin partijen elkaar opzoeken om samen te werken aan het verder brengen van de regio. Dat is precies waar de Regio Envelop voor bedoeld is: samenwerken aan de plek waar we met elkaar wonen, werken, leren en leven. Al deze verschillende plekken zijn bijzonder en samen vormen ze het Nederland zoals wij dat kennen. Ik kijk uit naar de uitwerking en vervolgstappen die er nu gezet gaan worden.”

Minister Knops: “Met deze Regio Deals willen we de welvaart in heel Nederland verbreden. Dat doen we samen met de lokale overheden en maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de regio. Het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van economische kansen staan daarbij centraal. Denk aan het verbeteren van voorzieningen, het beter laten aansluiten van het regionale onderwijs op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven en het passend maken van het woningaanbod. Ik ben ook blij dat er met deze Regio Deals aandacht is voor samenwerking binnen de regio’s,  kansen die spelen in de grensregio’s en aansluiting wordt gezocht met de eerder gesloten woondeals.”

Voorstellen

Bij de selectie van deals is naast de kwaliteit van de voorstellen gekeken naar een evenwichtige verdeling over de vier landsdelen waarbij rekening is gehouden met de verdeling van de eerder gesloten Regio Deals. Dit resulteert in een diversiteit aan voorstellen. De voorstellen zijn met name beoordeeld op de uitdagingen in de regio en de bijdrage aan de brede welvaart. Ook is gekeken naar de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de uitvoeringskracht in de regio en of concrete resultaten binnen de periode 2020-2022 kunnen worden bereikt.

Regio Deals in bedragen
Noord Oost Zuid West
Voorstel Regio Deal + maximale bijdrage in euro Zuidoost Friesland 15 miljoen euro Zwolle 22,5 miljoen euro Noordoost-Brabant 10 miljoen euro Drechtsteden 22,5 miljoen euro
Groningen Noord 15 miljoen euro Veluwe 15 mijoen euro Noord Limburg 17,5 miljoen euro Zuid-Hollandse Delta 7,5 miljoen euro
Oost-Groningen 15 miljoen euro Rivierenland 7,5 miljoen euro Zeeuws-Vlaanderen 7,5 miljoen euro Regio Utrecht: Overvecht, Batau en Vollenhove 15 miljoen euro
Cleantech 7,5 miljoen euro Kop van Noord-Holland 5 miljoen euro
45 miljoen euro 50 miljoen euro 35 miljoen euro 50 miljoen euro

Financieel partnerschap

Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% van de bijdrage komt vanuit het Rijk en minimaal 50% vanuit publieke partners in de regio zelf. Zo is er ruim 360 miljoen euro beschikbaar. De komende maanden worden de deals verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat deze 14  Regio Deals medio 2020 kunnen worden afgesloten. Begin 2018 is voor 6 opgaven al 482 miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2019 was dat 215 miljoen voor 12 deals.