Regio kijkt vooruit: Regio Deals boeken resultaten

In de afgelopen jaren investeerde het kabinet 950 miljoen euro in de regio om de kwaliteit van leven, wonen en werken voor inwoners en ondernemers te versterken. De regio investeert op haar beurt ten minste hetzelfde bedrag. De eerste concrete resultaten van deze samenwerking in 30 Regio Deals zijn inmiddels zichtbaar. Dit schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de tweede voortgangsrapportage en een brief aan de Tweede Kamer.

Sterke regio’s dragen bij aan een veerkrachtige samenleving. Elke regio heeft een eigen karakter, en elke regio heeft iets anders nodig. Op dat eigene van de regio sluiten de 30 Regio Deals aan die vanaf 2018 in heel Nederland zijn gestart. In totaal stelde het kabinet vanuit het Regeerakkoord 950 miljoen beschikbaar voor de jaren 2018 – 2022. Bijna 800 miljoen van dit rijksgeld is hiervan inmiddels aan projecten toegekend.

Minister Schouten:“Inwoners en ondernemers in een regio weten zelf het beste wat een regio vooruit helpt. Dat is het vertrekpunt in een Regio Deal, en dat laat al mooie resultaten zien: van een Maritiem scholingsfonds in Flevoland hebben al 100 mensen een opleiding kunnen volgen. Een Hoogwaterboerderij in ’t Groene Hart experimenteert met ‘anders boeren’ om bodemdaling tegen te gaan en minder broeikasgassen uit te stoten. Inwoners gaan zelf aan de slag en zien resultaten van het werk dat zij verrichtten. Dat geeft perspectief. Ik kijk uit naar de stappen die de 30 Regio Deals door heel Nederland in de toekomst gaan zetten.”

Minister Ollongren: “Het is mooi dat nog in deze kabinetsperiode de eerste concrete resultaten zichtbaar zijn en dat de interbestuurlijke samenwerking binnen de regio en tussen het rijk en de regio is versterkt. In Parkstad Limburg komt de gebiedsgerichte aanpak van de grond. Op de plek waar nu verouderde woningen staan komen nieuwe, duurzame huizen in een veel beter ingerichte publieke ruimte met meer groen. In de Achterhoek is het Grensland College gestart om meer mensen voor de regio te behouden en nieuwe werknemers te werven. Regio Deals geven een impuls aan de brede welvaart in alle hoeken van Nederland, onder regie van de regio.”

Brede welvaart en corona

De coronapandemie heeft impact op iedereen in Nederland, en daarmee ook op de uitvoering van deals. In de Regio Deals werken Rijk en regio sowieso goed met elkaar samen, wat in tijden van corona leidde tot het bedenken van oplossingen voor ook dit soort nieuwe uitdagingen. Zo zijn als reactie op corona in Rotterdam zomerscholen georganiseerd voor kinderen die door de pandemie een onderwijsachterstand hebben opgelopen. In Flevoland en Twente zijn scholingstegoedbonnen beschikbaar gesteld, de podcast ‘Achterhoek Verbindt’ hield in het voorjaar van 2020 op dagelijkse basis contact met getroffen ondernemers.

Leren voor de toekomst

In Regio Deals werken Rijk en regio op een nieuwe manier samen: beiden investeren, de regio stelt prioriteiten en een plan van aanpak op, gericht op brede welvaart. Het Rijk ondersteunt met kennis en waar mogelijk met ruimte in regelgeving, bijvoorbeeld door pilots. De eerste ervaringen zijn in opdracht van het Rijk door Lysias onderzocht. Hieruit komt naar voren dat de vorm van Regio Deals de regio helpt om focus aan te brengen, het blikveld te verbreden en samenwerkingspartners bij elkaar te brengen. Regio Deals stimuleren samenwerking met partners in de regio en tussen verschillende departementen. Een van de aanbevelingen uit het onderzoek is het begrip ‘brede welvaart’ verder te concretiseren in de toekomst.

Behulpzaam daarbij is de eerste regionale Monitor Brede Welvaart (rMBW) die in november jl. op verzoek van minister Schouten door het CBS is opgesteld. De rMBW sluit aan bij de nationale monitor Brede Welvaart en is een eerste stap in het meten van brede welvaart op het niveau van de regio.

Leren van elkaar: 25 t/m 28 januari

Van 25 tot en met 28 januari 2021 organiseert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen met het Rijk en de regio’s een digitale kennisconferentie. Via webinars, mini-colleges en podcasts delen Regio Deals en experts ervaringen en kennis van de afgelopen jaren. Minister Schouten sluit de week af met een online live-cast, waarin onder meer ervaringen en resultaten uit Zwolle, Parkstad-Limburg, Flevoland en Zuid- en Oost Drenthe aan bod komen. Alles is te volgen via het platform Kracht van de Regio (www.krachtvanderegio.nl).