Beantwoording vragen wetsvoorstel vrijwillige ouderbijdrage

Minister Slob beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over het initiatief-wetsvoorstel tot wijziging van diverse onderwijswetten. Doel van het wetsvoorstel is het verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan, niet mee mogen doen met activiteiten.