Kennis en onderzoek bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voor SZW zijn kennis en onderzoek belangrijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Samen met organisaties en gemeentes bepaalt SZW welke kennis en onderzoeken nodig zijn. 

Kennisvragen van SZW

In de ‘Kennisagenda SZW 2019/2022’ staat aan welke kennis SZW behoefte heeft. En welke onderzoeken het ministerie de komende jaren zelf uitvoert of laat uitvoeren. SZW doet ook onderzoek op verzoek van andere partijen, bijvoorbeeld de Tweede Kamer.

Vroegere versies van de Hoofdlijnennotitie Kennisvragen SZW zijn die van 2017/20182015 en 2014, en de Strategische kennisagenda's van 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 en 2008.

Kennispartners van SZW

Veel onderzoek voert SZW zelf uit of laat dit uitvoeren. Maar het ministerie heeft ook kennispartners. Dit zijn organisaties waarmee SZW samenwerkt op het gebied van kennis en onderzoek. De kennispartners zijn: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Planbureau (CPB), Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), TNO, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), UWV, Sociale Verzekeringsbank (SVB), Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) en Instituut Gak.

Lees  meer over de kennispartners van SZW en hun contactpersonen bij SZW.

Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI)  

Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) bevordert de ontwikkeling en verspreiding van kennis over werk en inkomen. De bedoeling is dat beleidsmakers en uitvoerders van beleid deze informatie kunnen gebruiken. In het kennisplatform werkt SZW samen met UWV, SVB, Inspectie SZW, gemeentes Amsterdam, Rotterdam en Amersfoort, Divosa, SCP, CPB, CBS en Instituut Gak.

Het KWI stelt vast welke kennisvragen prioriteit hebben in het domein werk en inkomen. KWI gaat na of deze kennisvragen voldoende beantwoord kunnen worden via de kennisagenda's en onderzoeksprogrammering van KWI-partners en andere kennisinstellingen. Het KWI legt contacten met wetenschappers die van belang zijn voor kennisvragen van het platform.

Het KWI organiseert eens per 2 jaar een congres. Thema is een actueel onderwerp. Het volgende congres is op 21 juni 2018. Het thema van dit congres is Perspectieven voor iedereen? Meer nieuws over onder andere dit congres vindt u op de website van het KWI.
In mei 2016 was het thema: Van wetenschap naar werk - wat willen werkgevers.

Voorzitter van KWI is prof. P. de Beer.

Het KWI publiceert 2 keer per jaar een actueel overzicht van lopend onderzoek bij KWI-partners.

Kenniswerkers SZW

De volgende onderdelen en medewerkers van SZW houden zich vooral bezig met kennis en onderzoek:

Werkgroep Kennis SZW

De werkgroep Kennis SZW zet zich in voor een betere kwaliteit van onderzoek. En voor een betere toepassing van de kennis die onderzoeken opleveren. De werkgroep zorgt ook voor de totstandkoming van de Hoofdlijnennotitie kennisvragen. En bereidt het  Kennispartnerberaad voor. Verder ondersteunt de Werkgroep Kennis het netwerk van kenniswerkers binnen SZW.

Lees hier wie de leden van de werkgroep Kennis SZW zijn.

Werkgroep Onderzoek SZW

De werkgroep Onderzoek SZW houdt zich bezig met zaken rondom onderzoek. Zoals de beoordeling van wensen voor de aanbesteding van onderzoek en de openbaarmaking van onderzoeksresultaten. En de planning van evaluaties en beleidsdoorlichtingen.
Lees hier wie de leden van de werkgroep Onderzoek SZW zijn.

Trekkers van kennisthema’s

De kennistrekkers van SZW werken de thema’s uit de Hoofdlijnennotitie kennisvragen uit.

Lees hier wie de kennistrekkers zijn en voor welke thema’s zij verantwoordelijk zijn.

Onderzoekscoördinatoren 

De onderzoekscoördinatoren van SZW zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderzoek binnen hun directie. Zij behandelen de aanvragen om onderzoek vanuit hun directie. Ook beantwoorden zij vragen van collega’s over uitbesteding van onderzoeken, dataverzameling, onderzoeksmethoden en onderzoeksvragen.

Lees hier wie de onderzoekscoördinatoren van SZW zijn en bij welke directie ze horen.

Vragen aan SZW over kennis en onderzoek

Vragen over kennis en onderzoek SZW

field_hint

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *