Kennis en onderzoek bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voor SZW zijn kennis en onderzoek belangrijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Samen met organisaties en gemeentes bepaalt SZW welke kennis en onderzoeken nodig zijn. 

Kennisagenda

In de Kennisagenda SZW 2019/2022 staat aan welke kennis SZW behoefte heeft. En welke onderzoeken het ministerie de komende jaren zelf uitvoert of laat uitvoeren. SZW doet ook onderzoek op verzoek van andere partijen, bijvoorbeeld de Tweede Kamer.  

Lees meer over de kennisagenda van SZW.

Kenniswerkers

SZW kent een decentrale organisatie van kennis- en onderzoeksactiviteiten. De kennis- en onderzoeksactiviteiten van SZW worden gecoördineerd door de Chief Science Officer.

De CSO heeft drie hoofdtaken en werkt daartoe samen met werkgroepen afkomstig uit verschillende directies van SZW.

  1. Hij houdt zich ten eerste, samen met de werkgroep kennis, bezig met strategische kennisontwikkeling. Een centraal product daarin is de Kennisagenda SZW.
  2. Ten tweede houdt de CSO zich, samen met de werkgroep onderzoek, bezig met het adviseren over concrete onderzoeksvoorstellen van directies van SZW.
  3. Daarnaast maakt de CSO zich in brede zin sterk voor het belang van kennis bij SZW. Dat gebeurt onder meer via het aanhalen van de banden tussen wetenschap en beleid via een jaarlijks georganiseerde SZW wetenschapsdag. 

Lees hier wie zich binnen SZW allemaal bezig houden met kennis en onderzoek.

Kennispartners

Veel onderzoek voert SZW zelf uit of laat dit uitvoeren. Maar het ministerie heeft ook kennispartners. Dit zijn organisaties waarmee SZW samenwerkt op het gebied van kennis en onderzoek.

De kennispartners zijn: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Planbureau (CPB), Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), TNO, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), UWV, Sociale Verzekeringsbank (SVB), Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) en Instituut Gak.

Lees  meer over de kennispartners van SZW en hun contactpersonen bij SZW.

Kennisplatforms

SZW financiert ook twee kennisplatforms.

Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) bestaat sinds 2009 en is een samenwerkingsverband voor kennisdeling in het domein van Werk en Inkomen. 

Het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) bestaat sinds 2015 en doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit.

Onderzoek

SZW besteedt in 2019 circa € 25 miljoen aan kennis en onderzoek. Dit valt uiteen in vier componenten:

  • institutionele financiering aan TNO en RIVM
  • projectfinanciering 
  • kennisinfrastructuur
  • beleidsinformatie en statistiek

Lees meer over de onderzoeksactiviteiten van SZW.

Publicaties

Regelmatig publiceren medewerkers van SZW en de Nederlandse Arbeidsinspectie artikelen in vakbladen over een breed scala aan onderwerpen op SZW-terrein of in het kader van een promotietraject.

Bekijk een overzicht van deze publicaties.

Register promovendi

SZW streeft naar verbinding met de wetenschap. In Nederland zijn op vrijwel alle universiteiten promovendi bezig met onderzoek naar SZW-gerelateerde onderwerpen.

In het promovendiregister van SZW staan al deze lopende en afgeronde promotietrajecten sinds 2016 op een rij.

Internationale kennis

Er is letterlijk een wereld aan kennis beschikbaar bij de internationale organisaties zoals de EU, de OESO en ILO. Bernard Verlaan, onderzoekscoördinator van de directie Internationale Zaken, zet de belangrijkste ingangen op een rijtje.

Vragen over kennis en onderzoek SZW

field_hint
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)