Kennisagenda van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wat zijn de grote kennisvragen voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de komende jaren? Sinds 2008 publiceert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid elke 4 jaar een kennisagenda. Dit document geeft aan welke kennis al aanwezig is op het werkgebied van SZW, en welke kennis er nog nodig is.

De wens is dat de nieuwe kennisagenda voor 2023-2026 de komende jaren een kompas kan zijn voor SZW zelf en voor de partners waarmee we samenwerken. Dat kan ons helpen richting te bepalen én stimuleren om elkaar met onze kennisactiviteiten aan te vullen en te versterken. 

De kennisagenda bestaat uit 7 maatschappelijke opgaven met bijhorende kennisvragen. Deze opgaven zijn opgesteld aan de hand van een viertal expertsessies, en getoetst bij SZW-collega’s, wetenschappers, kennispartners, sociale partners, andere ministeries, en in een dialoogsessie met 50 burgers. Ook is er voor deze kennisagenda een aparte trendverkenning geschreven (als technische bijlage toegevoegd).

Vroegere versies van de Hoofdlijnennotitie Kennisvragen SZW zijn die van 2019-20222017/20182015 en 2014, en de Strategische kennisagenda's van 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 en 2008.