Herinnering indiening Beeld van de Uitvoering 2023

Voor gemeenten die hun Beeld van de Uitvoering (BvdU) over 2023 nog niet hebben ingediend, wordt in herinnering geroepen dat het formulier vóór 1 maart 2024 door het ministerie moet zijn ontvangen. De gevraagde financiële informatie betreft de voorlopige realisatiecijfers over 2023 en vergt geen controleverklaring van de accountant.

Bij de indiening van het BvdU 2023 is de procedure ten opzichte van voorgaand jaar niet gewijzigd. U kunt het formulier indienen via de internetapplicatie Formdesk. Het formulier is te vinden via de  internetapplicatie Formdesk.  U krijgt toegang tot het formulier met een inlogcode. Aan het college van B&W van iedere gemeente is (in november 2023) een brief verstuurd met daarin een unieke inlogcode, die gebruikt dient te worden bij het invullen van het formulier van het BvdU 2023. Een daartoe bevoegde functionaris (burgemeester, gemeentesecretaris of een andere ondertekeningsbevoegde) van uw gemeente (of een gemeenschappelijke regeling namens uw gemeente) kan het formulier ondertekenen. De ondergetekende verklaart dat de in het BvdU 2023 opgenomen informatie getrouw is weergegeven.

De toelichting op het formulier en de technische handleiding zijn beschikbaar op Financiering Participatiewet | Financiën gemeenten en provincies | Rijksoverheid.nl:

Indien het ministerie van SZW het BvdU 2023 niet voor 1 maart 2024 heeft ontvangen, geldt in beginsel dat de betaling van de maandelijkse voorschotten van de Participatiewet aan de gemeente wordt opgeschort. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien uitstel van indiening is verleend, sprake is van overmacht, dan wel dat SZW het BvdU 2023 op het moment van de besluitvorming over opschorting van de betaling alsnog juist en volledig heeft ontvangen.