Maatschappelijk Impact Team

Het Maatschappelijk Impact Team (MIT) adviseert het kabinet over de maatschappelijke gevolgen van pandemieën en de aanpak hiervan, zoals de coronapandemie en coronamaatregelen. Het MIT geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies.

De oprichting van het MIT ligt in het verlengde van de lange termijn doelen van het coronabeleid van het kabinet: 

 • sociaal-maatschappelijke en economische continuïteit/vitaliteit; 
 • toegankelijkheid van de gehele zorgketen voor iedereen

Het kabinet vraagt voor het invoeren van nieuwe pandemiemaatregelen advies aan het MIT over de gevolgen op de economie en de samenleving. Het MIT geeft ook ongevraagde adviezen aan het kabinet die passen bij de opdracht van het MIT. Het MIT staat naast het Outbreak Management Team (OMT) en heeft dezelfde rol als adviseur aan het kabinet.

Doelstellingen Maatschappelijk Impact Team

Het MIT wil bijdragen aan en adviseren over:

 • de sociaalmaatschappelijke en economische effecten van de pandemie(maatregelen) vanuit de belevingswereld van mensen, met speciale aandacht voor de groepen voor wie de impact het grootst en/of het langdurigst is;
 • de gedragseffecten van de pandemie(maatregelen) en de gevolgen daarvan voor draagvlak en effectiviteit van het beleid;
 • een transparant afwegingskader en een actuele set kernindicatoren voor de sociaalmaatschappelijke en economische positie van mensen.

Samenstelling Maatschappelijk Impact Team

Het MIT bestaat uit wetenschappers en experts uit het bedrijfsleven zoals economen, sociologen en gedragsdeskundigen. Op basis van actuele kennis, informatie en inzichten uit wetenschap én praktijk adviseert het MIT over de gevolgen van pandemieën en en maatregelen ter bestrijding hiervan, voor de economie en de samenleving. Het MIT benut daarbij de kennis van een breed expertnetwerk en de ervaring van praktijkkringen.

Het MIT bestaat uit een voorzitter en ten hoogste negen andere leden. De voorzitter en de leden hebben zitting op persoonlijke titel en voeren hun functie onafhankelijk uit.

Voorzitter

 • mevrouw drs. J.C.M Sap

Leden

 • mevrouw prof. dr. M. Bussemaker
 • mevrouw prof. dr. ir. E.H.W.J. Cuppen
 • de heer prof. dr. G.B.M. Engbersen
 • mevrouw prof. dr. A.W.M. Evers
 • de heer dr. A.W. de Groot Ruiz
 • mevrouw prof. dr. ir. K. Koelemeijer 
 • de heer drs. C.J. Kraaijeveld
 • de heer prof dr. B.J. ter Weel
 • mevrouw H. Yagkoubi

Expertleden

De Commissie kan experts uitnodigen om deel te nemen aan vergaderingen.  Experts kunnen bijvoorbeeld worden uitgenodigd als bepaalde kennis op deelgebieden gewenst is. Deze expertleden leveren informatie en doen aanbevelingen, maar stemmen niet mee.

De vaste expert-leden van het MIT bestaan uit:

 • de directeuren van het Centraal Planbureau (CPB), Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
 • de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER)
 • een expert uit de Corona Gedragsunit van het RIVM.

Secretariaat

De Commissie wordt ondersteund door een secretariaat. Het secretariaat van het MIT kan worden bereikt via Postbus 687, 2501 CR Den Haag of via info@mit-team.nl.

Woordvoering

De woordvoerder van het MIT is Sonja Kloppenburg. Let op: zij is alleen beschikbaar voor de pers en te bereiken via +31 6 37 17 17 57.

Documenten