Directeur-generaal Werk

Directeur-generaal C. (Stan) Kaatee is verantwoordelijk voor het beleid op de terreinen: arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. Daarnaast geeft hij leiding aan de directies die binnen zijn DG vallen.

Directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden (ASEA)

De directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden (ASEA) geeft informatie en advies over het sociaal-economisch en algemeen financieel beleid en over de stand van de Nederlandse economie. Daarnaast adviseert de directie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de inkomensgevolgen van het overheidsbeleid. Dit alles gebeurt vanuit een economische invalshoek, met aandacht voor politieke verhoudingen. De directie ASEA heeft twee afdelingen die opgedeeld zijn in een aantal clusters.

Directie Arbeidsverhoudingen (AV)

De directie Arbeidsverhoudingen (AV) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van en advisering over het beleid op het gebied van de arbeidsverhoudingen. Deze taak omvat de zorg voor de reguliere contacten tussen het ministerie en sociale partners en het beleid met betrekking tot:

 • arbeidsvoorwaardenvorming, waaronder het algemeen verbindend verklaren van collectieve arbeidsovereenkomsten en medezeggenschap;
 • publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties;
 • het individuele arbeidsovereenkomstenrecht, waaronder ontslagrecht, werktijdverkorting, de gelijke behandeling bij arbeid, het minimumloon en de beleidsmatige aspecten van handhaving en elementaire arbeidsrechten;
 • arbeidsmigratie;
 • combinatie van arbeid en zorg (aanpassing van de arbeidsduur, verlofregelingen);
 • de aanvullende pensioenen, inclusief de fiscale aspecten van pensioenen en de verplichtstelling van aanvullende pensioenregelingen.

Directie Internationale Zaken (IZ)

De directie Internationale Zaken (IZ) is verantwoordelijk voor de departementale coördinatie van het internationale aspecten van het SZW-beleid. IZ signaleert trends, legt verbindingen en levert expertise. IZ adviseert over dossiers en te behalen onderhandelingsresultaten, onderhandelt, draagt Nederlandse standpunten uit in mutilateraal en bilateraal verband en onderhoudt een relevant internationaal netwerk.

Directie Gezond en Veilig Werken (G&VW)

De directie Gezond en Veilig Werken (G&VW) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van en advisering over het beleid van gezond en veilig werken en duurzame inzetbaarheid waaronder preventie- en verzuimbeleid.

De directie Kinderopvang (KO)

Kinderopvang (KO) zorgt ervoor dat ouders beter arbeid en zorg kunnen combineren en draagt eraan bij dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen.

De directie Kinderopvang is verantwoordelijk voor de Wet kinderopvang, die de financiering regelt en de kwaliteit van de kinderopvang waarborgt. Daarnaast zet de directie verschillende instrumenten in om uitbreiding van capaciteit in de kinderopvang te stimuleren en wordt er geïnvesteerd in de verbetering van dagarrangementen en in de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzalen.  

De directie bestaat uit ongeveer 22 (vaste en tijdelijke) medewerkers en heeft naast een directiesecretariaat, twee afdelingen (Beleid en Financiën).

Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW)

De directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW) is verantwoordelijk voor de uitvoering van wetgeving op het gebied van arbeidsverhoudingen voorzover de uitvoering daarvan aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is opgedragen. Deze taak omvat onder meer::

 • de registratie van een aangemelde collectieve arbeidsovereenkomsten;
 • het afhandelen van verzoeken om bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten algemeen verbindend te verklaren;
 • het afhandelen van aanvragen en verzoeken in het kader van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds 2000 en de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenfonds;
 • het afhandelen van aanvragen tot toepassing van de ontheffing bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 19045 (wertijdverkorting);
 • het innemen van meldingen als bedoeld in de Wet melding collectief ontslag, alsmede de afhandeling van verzoeken om toepassing van artikel 6, derde lid, van die wet;
 • het verzorgen van beleidsinformatie met betrekking tot de aan de directie opgedragen taken.