Plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG)

Drs. K. (Krista) Kuipers is plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Taken en verantwoordelijkheden

De pSG is verantwoordelijk voor de departementsbrede samenhangende bedrijfsvoering en is tevens eindverantwoordelijk voor het functioneren van:

  • Directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering;
  • Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel;
  • Directie Bestuursondersteuning;
  • Rijksschoonmaakorganisatie.

De pSG vervangt de SG bij diens afwezigheid.

Directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering

Directeur drs. W.L.J. (Wilbert) van de Griendt

In de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering (DSU) zijn de organisatieonderdelen gebundeld die ondersteuning en dienstverlening aan zowel SZW-directies als andere departementen leveren. Als opdrachtnemer voeren de DSU-onderdelen diensten, opdrachten en regelingen uit voor een groot aantal opdrachtgevers. Deze onderdelen zijn Uitvoering van Beleid, het Leer- en Ontwikkelplein en Financieel Dienstencentrum. De pSG is eigenaar van deze onderdelen.

Het onderdeel Uitvoering Van Beleid, (voormalig Agentschap SZW) voert (Europese) subsidieregelingen en andere complexe opdrachten uit voor opdrachtgevers en aanvragers op het gebied van sociaal economisch beleid, in het bijzonder werk en inkomen. Denk hierbij aan Europese subsidies zoals het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Globaliseringsfonds (EGF) en de Europese migratie- en veiligheidsfondsen. Het LO-plein is het Expertisecentrum voor Leren en ontwikkelen voor de ministereis van OCW, SZW en VWS. Het Financieel Dienstencentrum is een interdepartementaal samenwerkingsverband dat de financiële administratie verzorgt voor de ministeries van BZK, FIN, OCW, SZW en VWS en het beheer van het financiële systeem uitvoert.

Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel

Directeur drs. M.H.G. (Marc) Konings

De directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) is verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte ondersteuning van de SZW-organisatie en haar medewerkers. Daartoe werkt de directie kaderstellend, adviserend, organiserend en dienstverlenend. Kerntaken van de directie OBP zijn: strategische advisering ambtelijke top, CIO-office, veiligheid en privacy, ICT, functioneel beheer, facilitair, huisvesting, documentaire informatievoorziening, personeel en organisatie, medezeggenschap, inkoop en het evenementenbureau.

Directie Bestuursondersteuning

Directeur drs. R. (Ralf) Krooshof

De directie Bestuursondersteuning (BO) ondersteunt de politieke en ambtelijke leiding van SZW en zorgt ervoor dat de leiding zich op de juiste momenten met de juiste zaken kan bezighouden. Zij draagt bij aan de kwaliteit, tijdigheid en samenhang van de besluitvorming door de leiding en organiseert departementsbrede processen. Hieronder valt het ambtelijk secretariaat van de bewindspersonen, advisering van Bestuursraadleden, parlementaire zaken en het voeren van secretariaten van  overleggen, waaronder de Bestuursraad. De directie BO is verder verantwoordelijk voor de managementondersteuning van de politieke en ambtelijke leiding, het stukkenverkeer, crisisbeheersing, kabinetszaken en protocol.

Rijksschoonmaakorganisatie

De Rijksschoonmaakorganisatie verzorgt de schoonmaakdienstverlening op rijksgebouwen. De RSO is een jonge organisatie in opbouw. De dienstverlening wordt de komende jaren geleidelijk uitgebreid, omdat de Rijksoverheid de schoonmaak van haar gebouwen stapsgewijs weer in eigen beheer neemt. Het in eigen beheer uitvoeren van de schoonmaak verloopt via de weg van de geleidelijkheid, afhankelijk van de uitfasering van bestaande contracten tussen schoonmaakbedrijven en Rijksorganisaties en het tempo van de opbouw van de RSO. Schoonmaakmedewerkers op deze locaties kunnen dan in dienst komen van de Rijksoverheid.