Plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG)

K. (Krista) Kuipers is plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Taken en verantwoordelijkheden

De pSG is verantwoordelijk voor de departementsbrede samenhangende bedrijfsvoering en is tevens eindverantwoordelijk voor het functioneren van:

  • Directie CIO-office en integrale veiligheid
  • Directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering;
  • Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel;
  • Directie Bestuursondersteuning;
  • Rijksschoonmaakorganisatie.

De pSG vervangt de SG bij diens afwezigheid.

Directie CIO-office, Informatie voor Beleid & Bedrijfsvoering en Veiligheid

Directeur I.M.G. (Irma) van Gaalen-Doesburg (CIO SZW)

De directie CIO-office, Informatie voor Beleid & Bedrijfsvoering en Veiligheid(CIV) adviseert (beleids) directeuren en de leden van de bestuursraad binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  over de IV-component bij beleid en projecten. De aandacht ligt hier op veilig en beheerst omgaan met kansrijke informatievoorziening (IV). Beleid en projecten met een IV-component zijn kansrijk als deze uitvoerbaar, veilig en toekomstbestendig zijn en voldoen aan de privacynormen. De directie CIV draagt hieraan bij door het uitvoeren van CIO-oordelen en het (ongevraagd) adviseren op het gebied van IV, informatiebeveiliging en privacy. Hier wordt kennis van de SZW beleidsterreinen gecombineerd met vakinhoudelijke kennis.

Naast de adviserende rol kent de directie CIV ook een toezichthoudende rol. De directie CIV kent behalve de CIO, nog drie onafhankelijke toezichthouders, namelijk: de beveiligingsambtenaar (BVA), de Chief Information Security Officer (CISO) en de functionaris persoonsgegevens (FG).

Directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering

Directeur I.E.J. (Ingrid) Vanhecke.   

In de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering (DSU) zijn de organisatieonderdelen gebundeld die ondersteuning en dienstverlening aan zowel SZW-directies als andere departementen leveren. Als opdrachtnemer voeren de DSU-onderdelen diensten, opdrachten en regelingen uit voor een groot aantal opdrachtgevers. Deze onderdelen zijn Uitvoering van Beleid, het Leer- en Ontwikkelplein en Financieel Dienstencentrum. De pSG is eigenaar van deze onderdelen.

Het onderdeel Uitvoering Van Beleid, (voormalig Agentschap SZW) voert (Europese) subsidieregelingen en andere complexe opdrachten uit voor opdrachtgevers en aanvragers op het gebied van sociaal economisch beleid, in het bijzonder werk en inkomen. Denk hierbij aan Europese subsidies zoals het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Globaliseringsfonds (EGF) en de Europese migratie- en veiligheidsfondsen. Het LO-plein is het Expertisecentrum voor Leren en ontwikkelen voor de ministereis van OCW, SZW en VWS. Het Financieel Dienstencentrum is een interdepartementaal samenwerkingsverband dat de financiële administratie verzorgt voor de ministeries van BZK, FIN, OCW, SZW en VWS en het beheer van het financiële systeem uitvoert.

Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel

Waarnemend directeur I.N. (Ingrid) Nijsink

De directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) is verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte ondersteuning van de SZW-organisatie en haar medewerkers. Daartoe werkt de directie kaderstellend, adviserend, organiserend en dienstverlenend. Kerntaken van de directie OBP zijn: strategische advisering ambtelijke top, CIO-office, veiligheid en privacy, ICT, functioneel beheer, facilitair, huisvesting, documentaire informatievoorziening, personeel en organisatie, medezeggenschap, inkoop en het evenementenbureau.

Directie Bestuursondersteuning

Directeur K. (Karin) van der Wansem

De directie Bestuursondersteuning (BO) ondersteunt de politieke en ambtelijke leiding van SZW en zorgt ervoor dat de leiding zich op de juiste momenten met de juiste zaken kan bezighouden. Zij draagt bij aan de kwaliteit, tijdigheid en samenhang van de besluitvorming door de leiding en organiseert departementsbrede processen. Hieronder valt het ambtelijk secretariaat van de bewindspersonen, advisering van Bestuursraadleden, parlementaire zaken en het voeren van secretariaten van  overleggen, waaronder de Bestuursraad. De directie BO is verder verantwoordelijk voor de managementondersteuning van de politieke en ambtelijke leiding, het stukkenverkeer, crisisbeheersing, kabinetszaken en protocol.

Rijksschoonmaakorganisatie

Directeur R. (Roel) Gans

De Rijksschoonmaakorganisatie is de schoonmaakdienstverlener van en voor de Rijksoverheid. Met haar bevlogen medewerkers centraal, zorgt zij voor plezierige en schone werkplekken voor haar collega’s bij de Rijksorganisaties.
Het ontstaan van de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) komt voort uit het besluit om de schoonmaakdiensten van de rijksgebouwen in eigen beheer uit te voeren. Het Rijk wil daarmee het goede voorbeeld geven door medewerkers in lagere loonschalen een betere positie te geven door hen in dienst te nemen. Daarbij horen gezonde arbeidsomstandigheden, goede arbeidsvoorwaarden, perspectief op baanzekerheid en ontwikkelingskansen. Met dit besluit is het duidelijk dat de schoonmaakmedewerkers, net zoals als andere rijksmedewerkers, een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren van de Rijksoverheid en erbij horen.