Secretaris-generaal

Secretaris-generaal Loes Mulder heeft de ambtelijke leiding van het ministerie. Zij geeft rechtstreeks leiding aan de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeuren-generaal, de inspecteur-generaal en aan de directeuren van de directies die rechtstreeks onder haar vallen.

Directie Communicatie

De directie Communicatie ontwikkelt het departementale voorlichtingsbeleid, geeft voorlichting aan publiek en pers en stelt documentaire informatie beschikbaar. De directie ondersteunt de bewindspersonen op het gebied van publiciteit en externe optredens en adviseert de beleidsdirecties over de wijze waarop het beleid kan worden gecommuniceerd met de voor hen relevante doelgroepen.

De directie heeft het functioneel en inhoudelijk beheer van de departementale websystemen, waaronder het content managementsysteem, het internetloket, de zoekmachine en het algemene deel van het intranet.

Directie Financieel-Economische Zaken

De directie Financieel-Economische Zaken voert taken uit voor de departementale begroting, het financiële beheer en het toezicht daarop, de financiële administraties en informatiesystemen en de jaarverantwoording.

De directie vervult de concerncontrollersrol van het ministerie en houdt toezicht op een doelmatige en doeltreffende financiële bedrijfsvoering.

Verder beoordeelt en adviseert FEZ de ambtelijke leiding en de bewindspersonen over beleidsvoornemens vanuit de optiek van doelmatigheid, doeltreffendheid, budgettaire inpasbaarheid, bekostiging- en financieringssystematiek en ordelijk financieel beheer.

Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden

De directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden is verantwoordelijk voor de kwaliteit van wet- en regelgeving en van het bestuurlijk en juridisch handelen van het ministerie.

Zij draagt zorg voor het behandelen van wetgevende, bestuurlijke en juridische aspecten van departements- en rijksbrede onderwerpen. De directie adviseert over het gebruik van het instrument regelgeving en het ontwerpen van de teksten van wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Daarnaast adviseert de directie over en behandelt bestuurlijke aangelegenheden, juridische vraagstukken, zoals over de Wet openbaarheid van bestuur, en bezwaar- en beroepszaken.

Verder draagt de directie bij aan de totstandkoming en implementatie van internationale verdragen en regelingen, het toetsen van nationale regelgeving aan het internationale recht en het behandelen van internationale procedures.