Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de zorgsector

Sinds 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Sindsdien geldt grotendeels dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). We gebruiken het woord ‘grotendeels’, omdat Europese lidstaten de ruimte hebben om invulling te geven aan regels uit de AVG.

Onder de AVG hebben burgers meer rechten als het gaat over het weten welke gegevens worden verzameld, hoe lang gegevens worden bewaard en aan wie deze gegevens worden verstrekt. Burgers hebben de mogelijkheid gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. Overheden, organisaties en bedrijven die zich niet aan de AVG houden kunnen boetes krijgen.

Vragen over de uitvoering van de AVG

Wanneer u een vraag heeft over de uitvoering van de AVG, kunt u onder andere terecht bij:

  • de AVG-Helpdesk: werkt u in de zorg of het sociaal domein? Dan kunt u bij de AVG-Helpdesk terecht met al uw vragen over privacy in het algemeen en de AVG in het bijzonder. Deze helpdesk is een samenwerking tussen koepelorganisaties in de zorg en het sociaal domein en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.
    Steeds meer vragen en antwoorden over de AVG in de zorg en het sociale domein vindt u op onze website bij Onderwerpen. Maandelijks komt er nieuwe informatie bij.
    Bij Documenten delen wij de meest gebruikte modellen en handreikingen.
  • De functionaris voor gegevensbescherming (FG). De FG houdt binnen een organisatie onafhankelijk toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Wilt u een specifieke vraag stellen of een klacht indienen over de omgang met persoonsgegevens, neemt u dan contact op met de FG van de betreffende zorgaanbieder.
  • Burgers en individuele zorgaanbieders kunnen ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).