Project Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Burgers krijgen meer rechten als het gaat om te weten welke gegevens van hen verzameld zijn, hoe lang die worden bewaard en aan welke derden deze gegevens worden verstrekt. Zij krijgen de mogelijkheid hun gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. Overheden, organisaties en bedrijven die zich niet aan de regels houden kunnen daarvoor boetes krijgen. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van burgers en medewerkers is een kenmerk van open en transparante organisaties, die werken vanuit vertrouwen en bereid zijn rekenschap af te leggen naar hun relaties en hun omgeving.

AVG binnen VWS

Op 13 juli 2017 heeft de BestuursRaadBedrijfsVoering (BRBV) ingestemd met het Plan van Aanpak voor de invoering van de AVG bij het kerndepartement en de concernorganisaties van VWS. Bij de directie Informatiebeleid/CIO is een programmateam gevormd. Dit programmateam coördineert, voert uit en monitort de invoering van de AVG. Het team doet dit in samenwerking met de directies en concernorganisaties.

Bewustwording & uitvoering

Deze webpagina’s over de AVG richten zich in eerste instantie op invoering van de AVG bij het ministerie van VWS en diens concernorganisaties (IGJ, RIVM, CAK, etc). Daarnaast biedt het programmateam van VWS een helpdeskfunctie aan de koepelorganisaties in de zorg.

Het bevat themadossiers, documenten, links en verwijst naar trainingen en themabijeenkomsten. Informatie en middelen geven vooral de niet-specialisten kennis bij de invoering van de AVG en straks bij het uitvoeren ervan. Voor vragen waarop de informatie op deze pagina’s geen antwoord geeft kunnen de genoemde en aan VWS gerelateerde organisaties terecht bij de contactpersonen.

Individuele zorgaanbieders kunnen zich wenden tot hun koepelorganisatie of tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook burgers kunnen met vragen terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voert ook een publiekcampagne via de site www.hulpbijprivacy.nl. VWS is daarbij betrokken, vooral omdat de zorg in Nederland één van de speerpunten is.

Zie ook