Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

Op 14 november 2018 stelde het kabinet de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in. De commissie kreeg de opdracht advies uit te brengen over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden, rekening houdend met demografische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de betaalbaarheid van de zorg.

Uitgangspunt van de commissie is de motie Bergkamp. Het advies zal eind 2019 verschijnen, met een open uitnodiging aan geïnteresseerden om (digitaal) op het advies te reageren. De commissie zal haar advies vervolgens op basis van de reacties voor de zomer van 2020 waar nodig en mogelijk actualiseren. Op 2 juli 2019 stuurde de commissie een tussenrapportage aan de minister van VWS.

Voorzitter van de commissie is de heer Wouter Bos. De commissie is te bereiken via de secretaris, nico.de.neeling@minvws.nl.