Aanbesteden internationaal

Het doel van de Aanbestedingswet is 1 interne Europese markt voor overheidsopdrachten. De Aanbestedingswet baseert zich op 3 Europese richtlijnen waarin staat hoe de overheid opdrachten moet gunnen.

Europese aanbestedingsregels voor 1 interne markt

Het belangrijkste doel van de Europese aanbestedingsregels is 1 interne markt voor overheidsopdrachten binnen de Europese Unie (EU). Omdat er meer opdrachten openbaar zijn, hebben bedrijven meer kans op opdrachten. Nederlandse bedrijven maken dus kans op buitenlandse opdrachten en andersom.

De belangrijkste aanbestedingsregels staan in Europese richtlijnen voor aanbestedingen:

Deze richtlijnen zijn omgezet in de Aanbestedingswet 2012.

Drempelwaarden voor Europese aanbestedingen

Komt een opdracht boven de Europese drempelwaarde uit? Dan moeten overheidsorganisaties de opdracht volgens 1 van de Europese procedures aanbesteden.

De EU stelt de drempelbedragen elke 2 jaar opnieuw vast. Dit doet de EU op basis van het Government Procurement Agreement (GPA). Dit is een verdrag tussen bepaalde lidstaten binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Afspraken over aanbestedingen met landen buiten EU

De leden van de GPA stellen een deel van hun overheidsopdrachten open voor inschrijvingen door bedrijven uit andere landen. Deze landen moeten ook lid zijn van de GPA. Een bedrijf uit de EU kan dus soms inschrijven op een overheidsopdracht in de Verenigde Staten, en andersom.