Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld is een groot maatschappelijk probleem waarvoor in onze samenleving geen plaats is. Daarom lanceert het kabinet een nationaal actieprogramma.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld in onze samenleving

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld komen overal voor. Gebeurtenissen in de sport, media, cultuursector, politiek en het studentenleven maken dat duidelijk. En het brengt ernstige en vaak langdurige gevolgen met zich mee. Het ontwricht levens, beïnvloedt gezinnen, vriendschappen, families, relaties, studies en carrières. Onderzoek wijst uit dat:

  • Ruim 50% van de vrouwen en bijna 20% van de mannen fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt. Bijvoorbeeld ongewenste aanrakingen, zoenen tegen iemands wil, of gedwongen seks. 
  • LHBTIQ+ personen vaker dan gemiddeld seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld meemaken. 

Nationaal Actieprogramma

Het kabinet wil een samenleving waarin mensen op gelijkwaardig en respectvol met elkaar omgaan. Waarin iedereen zich sociaal veilig voelt. En waarin we elkaars grenzen en wensen herkennen, erkennen en respecteren.

Het kabinet wil grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld voorkomen en tegengaan. Daarom zet het kabinet in op een meerjarige brede aanpak met het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.
Het doel is om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te voorkomen, te herkennen, aan te pakken en hulp te bieden aan de slachtoffers. Hiervoor worden 5 actielijnen ingezet

Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Sinds april 2022 is Mariëtte Hamer onafhankelijk regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Zij geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast is zij zelf actief in de aanpak, bijvoorbeeld als aanjager van het maatschappelijk gesprek.

Het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld wordt gecoördineerd door: 

  • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Robbert Dijkgraaf; 
  • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Karien van Gennip. 

Er wordt nauw samengewerkt met de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV).