Wat verandert er op mijn werk als ik doorwerk na mijn AOW-leeftijd?

Als u na uw pensioen doorwerkt, moet u mogelijk een nieuw arbeidscontract afsluiten. U bent bovendien niet meer verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. U ontvangt wel een wettelijk ouderdomspensioen (AOW) en eventueel een ouderdomspensioen van uw werkgever. Ook kunt u recht hebben op een Ziektewet-uitkering. 

Wel of geen nieuw arbeidscontract

Is in uw cao geregeld dat uw contract eindigt als u de AOW-leeftijd bereikt? Maar wilt u toch blijven doorwerken? Overleg dan met uw werkgever over een nieuw contract.

Staat in uw cao dat doorwerken na de AOW-leeftijd is toegestaan? Dan loopt uw bestaande (tijdelijke of vaste) contract gewoon door. 

Ontslag bij of na bereiken AOW-leeftijd

Soms eindigt uw arbeidsovereenkomst ‘van rechtswege’ als u de AOW-leeftijd bereikt. Dat betekent dat de arbeidsovereenkomst op dat moment vanzelf eindigt. Uw werkgever hoeft deze dus niet op te zeggen. Deze afspraak staat dan in uw cao of in uw arbeidsovereenkomst.

Als er niets is afgesproken en wil uw werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen als u de AOW-leeftijd bereikt? Of in de tijd daarna? Dan moet uw werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. De werkgever kan dit doen zonder preventieve toets van het UWV of de rechter. Er geldt dan een opzegtermijn van één maand. Uw arbeidsovereenkomst moet dan wel zijn ingegaan voordat u de AOW-leeftijd heeft bereikt. Bent u pas in dienst gekomen nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt, dan geldt het ‘gewone’ ontslagrecht.

Geen transitievergoeding

Als u wordt ontslagen op het moment dat u de AOW-leeftijd heeft bereikt of daarna, heeft u geen recht op een transitievergoeding.

Tijdelijke contracten

Een reeks van opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt een keten genoemd. De zogenoemde ketenbepaling is voor tijdelijke contracten voor AOW-gerechtigden van toepassing. U mag als AOW-gerechtigde op maximaal 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal 4 jaar werken. Na meer dan 6 opvolgende tijdelijke contracten of na 4 jaar wordt uw tijdelijke contract automatisch een vast contract.

Alleen de tijdelijke arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt, tellen mee voor de keten. Ook moeten de periodes tussen de tijdelijke contracten 6 maanden of korter duren. Bij een tussenperiode van meer dan 6 maanden gaat er een nieuwe keten lopen.

Werken na de AOW-leeftijd en minimumloon

Als u werkt nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt, behoudt u uw recht op het minimumloon. Het geldt ook voor al lopende arbeidscontracten. Zo wordt oneerlijke concurrentie tussen AOW-gerechtigden en jongere werknemers zoveel mogelijk voorkomen. U heeft ook recht op de minimumvakantiebijslag.

Werken na de AOW-leeftijd en ziekte

Wordt u als AOW-gerechtigde ziek? Dan moet uw werkgever uw loon maximaal 6 weken doorbetalen. Dit was tot 1 juli 2023 13 weken. Ook kan uw werkgever u tijdens de eerste 6 weken van uw ziekte niet ontslaan.

Heeft u minder dan 6 weken of helemaal geen recht op loondoorbetaling bij ziekte?
Dan heeft u recht op een Ziektewet-uitkering van maximaal 6 weken. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer u werkt op basis van een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding. Of wanneer u werkt op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst die eindigt tijdens de loondoorbetalingsperiode van 6 weken.

Bij ziekte hebben u en uw werkgever een aantal verplichtingen om u weer aan het werk te helpen. Zo moet uw werkgever proberen of u bij ziekte kunt re-integreren in het eigen bedrijf. Ook moet hij maatregelen nemen zodat u zoveel mogelijk uw eigen of ander passend werk kan doen. Als werknemer heeft u de verplichting om hieraan mee te werken. Uw werkgever hoeft geen passend werk meer te zoeken in het bedrijf van een andere werkgever. Hij hoeft ook geen plan van aanpak voor de re-integratie op te stellen.

Loonbelasting, premies en ziekengeld na de AOW-leeftijd

Uw werkgever houdt loonbelasting in als u na uw AOW-leeftijd doorwerkt. Uw werkgever hoeft geen premies meer te betalen voor de:

U bent dus niet meer verzekerd tegen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. U heeft nog wel recht op een Ziektewetuitkering (ziekengeld), ook al betaalt uw werkgever hiervoor geen premie meer. UWV verhaalt de kosten van deze uitkering op uw werkgever.

Aanpassing arbeidsduur

U kunt vragen om uitbreiding of vermindering van het aantal uren dat u werkt. Ook wanneer u AOW-gerechtigd bent. Maar een werkgever hoeft niet meer verplicht in te gaan op zo’n verzoek.

AOW en pensioen

U ontvangt vanaf de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt een uitkering op grond van de AOW. Uw inkomen uit werk heeft geen gevolgen voor de AOW. Ook een aanvullend pensioen dat u bij uw werkgever heeft opgebouwd, wordt niet van de AOW afgetrokken. Dat geldt ook voor pensioenen die u bij een particuliere verzekeringsmaatschappij heeft afgesloten.

Overige rechten blijven hetzelfde na AOW-leeftijd

Afgezien van de uitzonderingen die hierboven zijn genoemd, heeft u als AOW-gerechtigde werknemer dezelfde rechten als jongere werknemers. Bepalingen in het Burgerlijk Wetboek over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, proeftijd of het concurrentiebeding gelden dus ook voor u.