Wat geeft de overheid uit aan de opvang van asielzoekers?

Kosten individuele asielzoeker

De kosten van het COA voor het opvangen van asielzoekers in een AZC zijn gemiddeld ongeveer € 27.900 per persoon per jaar. In dit bedrag zitten onder meer de kosten van:

Kosten registratie, beveiliging, beoordelen

Naast kosten voor opvang zijn er nog andere uitgaven. Bijvoorbeeld voor:

  • politie: die asielzoekers registreert en voor de beveiliging zorgt;
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND): die asielverzoeken beoordeelt;
  • Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V): die helpt bij de terugkeer van afgewezen vreemdelingen.

Er is een overzicht van de beschikbare budgetten voor het toelaten en de opvang van vreemdelingen, waaronder asielzoekers. Dit overzicht staat in de begroting 2023 van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Omdat de asielinstroom verandert, schommelen ook de budgetten door de jaren heen.

Andere ministeries en overheden, zoals provincies en gemeenten, houden de uitgaven aan asielzoekers niet bij als aparte categorie. Zij berekenen de kosten voor alle inwoners van Nederland samen, zonder onderscheid in doelgroepen.