Kwaliteit basisonderwijs

Goed basisonderwijs begint met goede leerkrachten en goede lesstof. Daarom stimuleert de overheid de kwaliteit van leraren en schoolleiders. Bijvoorbeeld met geld voor scholing en professionalisering. Voor leerlingen met een taalachterstand is er aanvullend taalonderwijs. En talentvolle leerlingen krijgen op veel scholen extra uitdagende lesstof.

Stimuleren kwaliteit

Voor goed onderwijs is het nodig dat leraren en schoolleiders hun kennis op peil houden. De Rijksoverheid draagt daar op verschillende manieren aan bij. Bijvoorbeeld met:

  • Lerarenregister: Leraren krijgen vanaf 1 augustus 2018 een beroepsregister, in navolging van advocaten, artsen en verpleegkundigen. Welke eisen aan het beroepsregister worden gesteld, is aan de leraren zelf om in te vullen. Dat kan via de website van het Lerarenregister.
  • Schoolleidersregister PO: verplicht voor directeuren en andere schoolleiders die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld een afgeronde schoolleidersopleiding.
  • Predicaat Excellente School: erkenning voor een (basis)school die zich op een bepaald onderdeel positief onderscheidt van andere scholen. Bijvoorbeeld door een inspirerende manier van lesgeven.

Bewaken kwaliteit onderwijs

Namens de overheid bewaakt de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs. Zoals de kwaliteit van basisscholen in het primair onderwijs.

Kwaliteit scholen vergelijken

Inzicht in de prestaties en andere gegevens van een school helpt ouders en leerlingen bij het kiezen van een geschikte school. De overheid stimuleert daarom openheid over de kwaliteit van scholen. Zo kunnen ouders scholen vergelijken via de website Scholenopdekaart.nl.

Niveau taal en rekenen

Taal en rekenen zijn belangrijke vakken voor leerlingen op de basisschool. Leerlingen moeten deze vakken voldoende beheersen om na de basisschool voortgezet onderwijs te kunnen volgen. De referentieniveaus voor taal en rekenen geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen.

Tegengaan taalachterstand

15% van de kinderen in Nederland heeft risico op een taalachterstand. Kinderen in groep 3 tot en met 8 met een taalachterstand krijgen soms extra taalonderwijs. Dit gebeurt bijvoorbeeld in schakelklassen en kopklassen. Om taalachterstand bij zeer jonge kinderen weg te nemen is er voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve).

Meer en betere muziekles

Muziekonderwijs is goed voor de vorming van jonge mensen. De overheid wil de muziekles in de klas verbeteren. Daarom zijn er tot en met maart 2018 subsidies voor huidige en nieuwe meesters en juffen. In 2020 moet elke basisschool muziekles geven.

Advies over middelbare school

In groep 8 geeft de basisschool advies over de middelbare school die past bij het niveau van uw kind. Het advies van de leraar telt daarbij zwaarder dan de eindtoets die leerlingen moeten maken. Dit is sinds het schooljaar 2014-2015.

Scholen zijn verplicht hun advies te heroverwegen als een leerling op de eindtoets hoger scoort dan het schooladvies. Bijvoorbeeld als uw kind het advies vmbo-t krijgt, maar het advies op basis van de eindtoets vmbo-t/havo is. De school moet dan heroverwegen of het advies vmbo-t/havo beter bij uw kind past.

Stimuleren toptalenten op school

Getalenteerde leerlingen vervelen zich soms op school en presteren daardoor onder hun kunnen. Sinds 2015 krijgen scholen jaarlijks extra geld voor toptalenten. Daarmee zorgen ze voor een uitdagend aanbod voor de best presterende leerlingen.

Meer aandacht voor burgerschap

Het kabinet vindt het belangrijk dat alle scholen voldoende en op de juiste manier aandacht besteden aan de normen en waarden die in Nederland gelden. Het kabinet wil de Onderwijswet daarom aanpassen, zodat de Onderwijsinspectie dit kan controleren. 

Verminderen werkdruk leraren

Daarnaast wil het kabinet de werkdruk van leraren op basisscholen verminderen. Hiervoor stelt het kabinet structureel € 430 miljoen euro beschikbaar. Het geld is voor zaken waarmee leraren in het primair onderwijs echt verschil in de klas merken. Bijvoorbeeld voor het inkopen van ICT of voor het inhuren van externe begeleiding. Hiermee komen leraren beter toe aan lesgeven.