Kwaliteit basisonderwijs

Goed basisonderwijs begint met goede leerkrachten. Daarom stimuleert de overheid de kwaliteit van leraren en schoolleiders. Bijvoorbeeld met geld voor scholing en professionalisering. Voor leerlingen met een taalachterstand is er aanvullend taalonderwijs. En talentvolle leerlingen krijgen op veel scholen extra uitdagende lesstof.

Stimuleren kwaliteit

Voor goed onderwijs is het nodig dat leraren en schoolleiders hun kennis op peil houden. De Rijksoverheid draagt daar op verschillende manieren aan bij. Bijvoorbeeld met:

  • Lerarenregister: Leraren krijgen vanaf 1 augustus 2018 een beroepsregister, in navolging van advocaten, artsen en verpleegkundigen. Welke eisen aan het beroepsregister worden gesteld, is aan de leraren zelf om in te vullen. Dat kan via de website van het Lerarenregister.
  • Schoolleidersregister PO: verplicht voor directeuren en andere schoolleiders die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld een afgeronde schoolleidersopleiding.
  • Predicaat Excellente School: erkenning voor een (basis)school die zich op een bepaald onderdeel positief onderscheidt van andere scholen. Bijvoorbeeld door een inspirerende manier van lesgeven.

Inspectie van het Onderwijs

Namens de overheid bewaakt de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs. Zoals de kwaliteit van basisscholen in het primair onderwijs.

Kwaliteit scholen vergelijken

Inzicht in de prestaties en andere gegevens van een school helpt ouders en leerlingen bij het kiezen van een geschikte school. De overheid stimuleert daarom openheid over de kwaliteit van scholen. Zo kunnen ouders scholen vergelijken via de website Scholenopdekaart.nl.

Tegengaan taalachterstand

15% van de kinderen in Nederland heeft risico op een taalachterstand. Kinderen in groep 3 tot en met 8 met een taalachterstand krijgen soms extra taalonderwijs. Dit gebeurt bijvoorbeeld in schakelklassen en kopklassen. Om taalachterstand bij zeer jonge kinderen weg te nemen is er voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve).

Niveau taal en rekenen

Taal en rekenen zijn belangrijke vakken voor leerlingen op de basisschool. Leerlingen moeten deze vakken voldoende beheersen om na de basisschool voortgezet onderwijs te kunnen volgen. De referentieniveaus voor taal en rekenen geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen.

Meer en betere muziekles

Muziekonderwijs is goed voor de vorming van jonge mensen. De overheid wil de muziekles in de klas verbeteren. Daarom zijn er tot en met maart 2018 subsidies voor huidige en nieuwe meesters en juffen. In 2020 moet elke basisschool muziekles geven.

Advies over middelbare school

In groep 8 geeft de basisschool advies over de middelbare school die past bij het niveau van uw kind. Het  advies van de leraar telt daarbij zwaarder dan de eindtoets die leerlingen moeten maken. Dit is sinds het schooljaar 2014-2015.

Scholen zijn verplicht hun advies te heroverwegen als een leerling op de eindtoets hoger scoort dan het schooladvies.  Bijvoorbeeld uw kind krijgt het advies vmbo-t, maar het advies op basis van de eindtoets is vmbo-t/havo. De school moet dan heroverwegen of het advies vmbo-t/havo beter bij uw kind past.

Begin 2017 wordt onderzocht hoe scholen sinds het schooljaar 2014-2015 omgaan met de advisering. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal dan kijken of het nodig is om de regelgeving aan te passen.

Stimuleren toptalenten

Getalenteerde leerlingen vervelen zich soms op school en presteren daardoor onder hun kunnen. Sinds 2015 krijgen scholen jaarlijks extra geld voor toptalenten. Daarmee zorgen ze voor een uitdagend aanbod voor de best presterende leerlingen.

Kabinet Rutte III: meer aandacht voor burgerschap

Het kabinet vindt het belangrijk dat alle scholen voldoende en op de juiste manier aandacht besteden aan de normen en waarden die in Nederland gelden. Het kabinet wil de Onderwijswet daarom aanpassen, zodat de Onderwijsinspectie dit kan controleren. Dat staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Video: Ruimte in regels

Een veelgehoorde klacht in het onderwijs is dat de werkdruk zo hoog ligt. Het bijhouden van allerlei gegevens kost erg veel tijd. In de praktijk blijkt dat veel gegevens niet, of niet zo uitgebreid hoeven te worden bijgehouden. Er zit ruimte in de regels.

(Beeldtitel: ruimte in regels. Beeldtekst: Alle basisscholen in Nederland hebben de brochure 'Ruimte in Regels' ontvangen, waarin staat wat leraren wel en niet moeten doen aan administratie en verantwoording. Minister Slob geeft iemand een brochure aan een vergadertafel. Sophie Gieskes in een klas:)

LEVENDIGE MUZIEK

SOPHIE GIESKES: Deze brochure kan voor ons betekenen dat we met elkaar het gesprek aan kunnen gaan over wat wij als school wel of niet belangrijk vinden om al dan niet te registreren van de kinderen en hoe we dat dan vorm willen geven.

(Minister Slob in Villa Vrolik:)

MINISTER SLOB: Dit is niet dé oplossing om werkdruk te verminderen maar het kan er wel een bijdrage aan leveren.
Laat docenten en schoolleiders 's kritisch kijken naar hun eigen schoolsituatie en dan kunnen sommige dingen echt anders.
Sommige dingen hoeven ook echt niet van de Inspectie of van het ministerie of van wie dan ook.
En als je dan weer terrein weet terug te veroveren dan kun je die tijd en ruimte inzetten voor het omgaan met de kinderen en dat is ook waarom docenten voor onderwijs hebben gekozen.
Ik gun ze van harte dat ze meer ruimte daarvoor gaan krijgen.

(Iemand legt een kleine uitgave van 'ruimte in regels' op de vergadertafel. Monique Vogelzang:)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

MONIQUE VOGELZANG: We krijgen als Inspectie best nog vaak vragen over: hoe zit het nu precies? Aan welke regels moeten we ons houden?
Dus het leek goed om een boekje te maken waarin nog een keer duidelijk wordt geschetst: welke regels zijn er welke ruimte heb je binnen die regels en welke keuzen kun je maken?

(De minister praat met de mensen aan de tafel. Noor Stoelinga:)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

NOOR STOELINGA: Besturen kan voor mij betekenen dat we bewust keuzes maken met elkaar wat je registreert in groepsplannen en niet meer alle doelen overtikken, maar alleen maar beschrijven wat je extra doet met kinderen, zodat je ze daarin kan volgen.

(Het overleg gaat verder. Beeldtekst: Meer weten over de brochure en werk- en regeldruk? Ga naar leraar.nl/werkdruk. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Dit is een productie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Copyright 2017.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT