Bouwvoorschriften

Alle opdrachtgevers in de bouw krijgen bij (ver)bouwen te maken met wetten en regels. Bijvoorbeeld het Besluit bouwwerken leefomgeving (de opvolger van het Bouwbesluit) en het Besluit omgevingsrecht. De gemeente controleert of opdrachtgevers zich aan deze wetten en regels houden.

Bouwregels en -wetten

Opdrachtgevers in de bouw moeten zich houden aan de volgende wetten en regels:

 • Omgevingswet
  Deze wet vormt de basis voor de bouw- en gebruiksvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012.
 • Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  Dit besluit bevat voorschriften over (ver)bouw van bouwwerken, over de staat en het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen, over sloop en over veiligheid tijdens bouwen en slopen. Het Bbl bevat ook de regels over vergunningvrij bouwen en brandveilig gebruiken van gebouwen.
 • Omgevingsregeling
  Deze regeling bevat voorschriften voor onder meer de gegevens die moeten worden aangeleverd bij een vergunningaanvraag. De regeling heeft ook voorschriften voor CE-markeringen, en de aansluiting van gas, elektriciteit en water.
 • (Lokale) regels van onder andere het Omgevingsplan en het Waterschap.
  Alle lokale regels staan in de kaart van het Omgevingsloket.

Europese regels in Nederlandse bouwregelgeving

In de Nederlandse regelgeving heeft men ook te maken met Europese regels. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bouwproducten. Bouwproducten moeten in heel Europa op dezelfde manier worden getest en beoordeeld. Daarnaast is er een richtlijn over de energieprestatie van gebouwen. Deze zorgt ervoor dat de energieprestatie van gebouwen in de Europese Unie verbetert.

Handhaving bouwregelgeving door gemeente

De gemeente handhaaft de bouwregelgeving door toe te zien op de naleving van de voorschriften, vanaf de vergunningaanvraag tot de oplevering van het bouwwerk. Het beleid hiervoor legt de gemeente vast in een handhavingsplan. De Rijksoverheid biedt gemeenten voorbeeld handhavingsplannen. Deze voorbeelden kunnen gemeenten gebruiken als hulpmiddel bij het controleren van de bouwregels.  De provincies houden sinds 1 oktober 2012 toezicht op de gemeenten.

Vragen stellen over bouwregelgeving

Vragen over bouwregelgeving kunt u stellen aan de helpdesk met het formulier van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).