Bouwvoorschriften

Alle opdrachtgevers in de bouw krijgen bij (ver)bouwen te maken met wetten en regels. Bijvoorbeeld het Bouwbesluit en het Besluit omgevingsrecht. De gemeente controleert of opdrachtgevers zich aan deze wetten en regels houden.

Bouwregels en -wetten

Opdrachtgevers in de bouw moeten zich houden aan de volgende wetten en regels:

 • Woningwet
  Deze wet vormt de basis voor de bouw- en gebruiksvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012.
 • Bouwbesluit 2012
  Dit besluit bevat voorschriften over (ver)bouw van bouwwerken, over de staat en het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen, over sloop en over veiligheid tijdens bouwen en slopen.
 • Regeling Bouwbesluit 2012
  Deze regeling bevat voorschriften voor onder meer CE-markeringen en de aansluiting van gas, elektriciteit en water.
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
  Deze wet bundelt de aanvraag van verschillende vergunningen in 1 omgevingsvergunning.
 • Besluit omgevingsrecht (Bor)
  Dit besluit werkt de Wabo-voorschriften uit, zoals de vergunningplicht en het aanwijzen van het bevoegd gezag en ook de voorschriften voor vergunningvrij bouwen.
 • Ministeriële regeling omgevingsrecht
  In deze regeling staat welke documenten zoals een bouwtekening, en gegevens zoals een sterkteberekening, vereist zijn bij de vergunningsaanvraag (de zogenoemde indieningsvereisten).

Europese regels in Nederlandse bouwregelgeving

In de Nederlandse regelgeving heeft men ook te maken met Europese regels. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bouwproducten. Bouwproducten moeten in heel Europa op dezelfde manier worden getest en beoordeeld. Daarnaast is er een richtlijn over de energieprestatie van gebouwen. Deze zorgt ervoor dat de energieprestatie van gebouwen in de Europese Unie verbetert.

Handhaving bouwregelgeving door gemeente

De gemeente handhaaft de bouwregelgeving door toe te zien op de naleving van de voorschriften, vanaf de vergunningaanvraag tot de oplevering van het bouwwerk. Het beleid hiervoor legt de gemeente vast in een handhavingsplan. De Rijksoverheid biedt gemeenten voorbeeld handhavingsplannen. Deze voorbeelden kunnen gemeenten gebruiken als hulpmiddel bij het controleren van de bouwregels.  De provincies houden sinds 1 oktober 2012 toezicht op de gemeenten.

Vragen stellen aan de Helpdesk Bouwregelgeving

Voor meer informatie over bouwregels kunt u de database met veelgestelde vragen van de Helpdesk Bouwregelgeving raadplegen. Vindt u hier geen antwoord op uw vraag? Dan kunt u een via een digitaal formulier uw vraag stellen aan de Helpdesk Bouwregelgeving. De helpdesk beantwoordt vragen over:

 • de uitleg en toepassing van de Woningwet en het Bouwbesluit 2012;
 • regels voor vergunningvrij bouwen;
 • het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen en brandveilig gebruik.