Vaststelling NOW: Verklaring van derde

Als uw voorschot € 20.000 of meer is of als de definitieve subsidie € 25.000 of meer is, dan wordt u om een derdenverklaring gevraagd. Dit geldt voor NOW1 en NOW2. Voor NOW3 en NOW4 geldt: als uw voorschot of definitieve subsidie € 40.000 of meer is, dan wordt u om een derdenverklaring gevraagd.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de derdenverklaring. Onderaan deze pagina vindt u de link naar de derdenverklaring(en) die u nodig heeft. In de tekst worden de woorden ‘derdenverklaring’ en ‘verklaring van derde’ door elkaar gebruikt, er wordt met beide begrippen hetzelfde bedoeld.

Let op: dezelfde verklaring kan worden gebruikt bij alle 3 de verschillende tranches van de NOW3 (dus: 3.1, 3.2 en 3.3). Per tranche dient wel een aparte verklaring bij de aanvraag tot vaststelling ingediend te worden.

NOW1 en NOW2

Subsidiebedrag

Organisatie die niet voldoet aan criteria controleplicht

Organisatie die voldoet aan criteria controleplicht

Tot € 20.000 voorschot/ € 25.000 definitieve subsidie

Geen aanvullende verklaring benodigd

Geen aanvullende verklaring benodigd

€ 25.000 (20.000 voorschot) < € 125.000 (100.000 voorschot)

Derdenverklaring, geen accountantsonderzoek

Derdenverklaring, geen accountantsonderzoek

NOW3 en NOW4

Subsidiebedrag

Organisatie die niet voldoet aan criteria controleplicht

Organisatie die voldoet aan criteria controleplicht

Tot € 40.000

Geen aanvullende verklaring benodigd

Geen aanvullende verklaring benodigd

€ 40.000 < € 125.000

Derdenverklaring, geen accountantsonderzoek

Derdenverklaring, geen accountantsonderzoek

Waar moet ik rekening mee houden als ik een derdenverklaring of accountantsverklaring nodig heb?

Heeft u een accountantsverklaring of derdenverklaring nodig? Dan is het raadzaam tijdig contact op te nemen met uw accountant of met uw administratiekantoor of andere financiële dienstverlener. Ga tijdig in overleg. Dit maakt het mogelijk al voorbereidingen te treffen en te komen tot een controleerbare administratie als basis voor uw verantwoording. Heeft u ook voor een andere periode van de NOW aangevraagd? Let op dat u dan tijdig met uw boekhouder, administratiekantoor of accountant overlegt over het afsluitingsproces per subsidieperiode. Dan kunt u de juiste voorbereidingen treffen om de verantwoording voor de omzet per NOW-tijdvak goed te kunnen doen.

Ik heb een derdenverklaring nodig. Welke werkzaamheden moet zo'n deskundige derde doen?

De werkzaamheden die een deskundige derde moet uitvoeren om een derdenverklaring te tekenen zijn openbaar gemaakt. De werkzaamheden die gevraagd worden betreffen een uitgebreid gesprek met de leiding van de organisatie waarin onder andere de totstandkoming van de aanvraag tot vaststelling aan bod komt, de structuur van de organisatie en de gevolgen hiervan voor de aanvraag. Daarnaast zal de deskundige specifieke werkzaamheden uitvoeren op de door de werkgever opgegeven omzetdaling (zoals ten aanzien van een aantal facturen, creditboekingen en aansluiting van de administraties) en werkzaamheden  ten aanzien van het uitbetalen van lonen. De werkgever dient door de deskundige geconstateerde afwijkingen te herstellen, anders kan de deskundige de verklaring niet afgeven Het formulier dat de derde moet tekenen, is gepubliceerd. Tevens is hier het formulier gepubliceerd dat u dient in te vullen en de derde moet waarmerken. 

Welke deskundigen kunnen een derdenverklaring tekenen voor de NOW?

Er kunnen verschillende deskundigen een derdenverklaring tekenen voor de NOW-verantwoording. Dit kunnen zijn:

  • boekhouders of administratiekantoren;
  • belastingdeskundige of belastingadvieskantoren;
  • brancheorganisaties en accountants.

Alleen deze deskundigen kunnen een derdenverklaring voor de NOW-verantwoording afgeven. Wordt u nu al bij uw administratie geholpen door een externe deskundige? Vraag dan bij deze deskundige na of hij een derdenverklaring voor de NOW mag indienen. Hiervoor moet hij in een van de 3 bovenstaande categorieën vallen.

Neem tijdig contact op met een van deze deskundigen. U kunt bijvoorbeeld een deskundige zoeken via een van de volgende organisaties:

Hoe wordt misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) bestreden?

Regelingen waarvan misbruik wordt gemaakt, ondermijnen het draagvlak voor de sociale zekerheid en vertrouwen in de overheid. Uitgangspunt is dat de werkgever verantwoording aflegt over de wijze waarop hij aan de subsidievoorwaarden voldoet. De werkgever is verantwoordelijk voor de informatie die hij bij de aanvraag en de vaststelling van de subsidie verstrekt. De werkgever dient met betrekking tot de omzet en de loonsom een zodanig controleerbare administratie te beheren, dat achteraf gecontroleerd kan worden of een subsidie terecht is verstrekt. Ook heeft de werkgever de verplichting onverwijld melding te doen indien duidelijk is dat hij niet langer aan de vereisten voor subsidieverlening voldoet. De werkgever bevestigt dat hij de aanvraag naar waarheid invult en geen misbruik of oneigenlijk gebruik maakt van subsidiegelden. De werkgever bevestigt ook dat hij zich ervan bewust dat verder onderzoek gedaan kan worden in geval van (vermoeden van) misbruik van de regeling.

Bij het vaststellen van voorschot en subsidie wordt zo veel mogelijk uitgegaan van informatie die al bij UWV bekend is. Ook zal ter controle van aanvragen gebruik gemaakt worden gegevensuitwisseling tussen UWV en de Belastingdienst.

UWV kan de betaling van het voorschot weigeren, wijzigen, intrekken of op schorten indien sprake is van een ernstig vermoeden dat niet aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan. UWV kan daarnaast een reeds verleende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Indien tijdens of bij het vaststellen van de subsidie sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit, dan heeft UWV de mogelijkheid om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie (OM). Het OM kan vervolgens een strafrechtelijk onderzoek instellen en overgaan tot strafrechtelijke vervolging. Op grond van informatie van UWV en/of op grond van signalen en meldingen kan de Nederlandse Arbeidsinspectie onder gezag van het OM een opsporingsonderzoek instellen. Daarnaast heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie een digitaal meldformulier op de website geplaatst voor meldingen van fraude met corona-gerelateerde subsidies en regelingen. De banken zijn gestimuleerd om ongebruikelijke transacties in relatie tot de NOW-subsidies te melden. Verdachte transacties worden door de FIU, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de FIOD geanalyseerd.