Wie regelt de afwikkeling en de verdeling van de erfenis?

Bij de afwikkeling en verdeling van een erfenis kunt u te maken krijgen met een notaris, een executeur of een bewindvoerder. Als er geen erfgenamen (bekend) zijn, kan de overheid de afwikkeling op zich nemen.

Notaris stelt testament op

De notaris stelt een testament op. Ook is de notaris een onpartijdige adviseur bij de afwikkeling van een erfenis.

Bewindvoerder bewaart bezittingen voor erfgenamen

Gaat het om uw eigen erfenis? En vindt u dat uw erfgenamen (nog) niet verantwoord met de erfenis zouden kunnen omgaan? Dan kunt u over een deel van de erfenis bewind laten instellen. Bijvoorbeeld als uw kinderen nog te jong zijn. Of als ze geestelijke problemen hebben of verslaafd zijn aan drugs. Dit moet in het testament worden vastgelegd. Dat kan totdat de erfgenaam 25 jaar is.

De erfgenaam kan dan pas beschikken over de bezittingen van de overledene als hij de vastgelegde leeftijd heeft bereikt. De bewindvoerder neemt tot die tijd die taak over. In sommige gevallen kan de rechtbank het bewind voortijdig beëindigen.

Executeur regelt zaken rondom erfenis

Na een overlijden moet er veel worden geregeld. De begrafenis of de crematie. Maar ook betaling van schulden en verdeling van goederen. U kunt in uw testament iemand aanwijzen die de erfenis regelt: een executeur.

Rechtbank heeft meer informatie over erfenissen

Als u informatie zoekt over een erfenis kunt u terecht bij de rechtbank in de woonplaats van de overledene. Welke rechtbank bevoegd is in welke woonplaats, kunt u zien op de kaart met rechtbanken op Rechtspraak.nl.

Bij de rechtbank kunt u gratis het boedelregister inzien. In een openbaar boedelregister staan bijvoorbeeld:

  • gegevens over het ongedaan maken van de wettelijke verdeling door de langstlevende echtgenoot;
  • verklaringen van erfgenamen die de erfenis hebben aanvaard of hebben verworpen;
  • de aanwijzing van een boedelnotaris.

Geen erfgenamen (bekend)

Blijkt na onderzoek dat er geen erfgenamen zijn? Of wordt de afwikkeling van de erfenis niet door of namens potentiële erfgenamen opgepakt? Dan kan de overheid dat doen. Het Rijksvastgoedbedrijf handelt erfenissen af zonder erfgenamen. Dat is ook het geval als erfgenamen de erfenis niet accepteren. Dit doet het Rijksvastgoedbedrijf namens de overheid.

Het is de taak van het Rijksvastgoedbedrijf om eventuele bezittingen en/of geld uit een onbeheerde nalatenschap zoveel mogelijk aan de erfgenamen te geven. Hiervoor probeert het Rijksvastgoedbedrijf erfgenamen of rechthebbenden op te sporen.

Ministerie van Financiën bewaart geld erfenis

Vindt het Rijksvastgoedbedrijf geen erfgenamen of is het saldo van de nalatenschap is te laag om de nalatenschap af te handelen? Dan wordt de erfenis omgezet in geld. Dit geld van de erfenis blijft in bewaring bij het ministerie van Financiën (consignatiekas). Hier blijft het 20 jaar beschikbaar voor rechthebbenden.

Geld erfenis na 20 jaar naar Staat

Als na 20 jaar niemand zich bij de consignatiekas meldt, vervalt het geld aan de Staat. Dit is ook het geval wanneer er gedurende 20 jaar niemand aanspraak heeft gemaakt op de nalatenschap. Dan wordt het geld niet in de consignatiekas gestort, maar gaat het direct naar de Staat.

Recht op geld erfenis uit consignatiekas

Wilt u weten of u recht heeft op een erfenis waarvan het geld in de consignatiekas zit? Vul dan het zoekformulier consignatiekas in.