Wie regelt de afwikkeling en de verdeling van de erfenis?

Heeft u de erfenis aanvaard, dan moet de erfenis vervolgens worden afgewikkeld en verdeeld. U kunt dan als erfgenaam te maken krijgen met een notaris, een executeur of een bewindvoerder. Als er geen erfgenamen (bekend) zijn, kan de overheid de afwikkeling op zich nemen. 

Notaris

Heeft de overledene een testament, dan kan de notaris dit opvragen bij het Centraal Testamentenregister. De notaris is een onpartijdige adviseur bij de afwikkeling van een erfenis.

Executeur

Na een overlijden moet er veel worden geregeld. De begrafenis of de crematie. Soms regelt een executeur de begrafenis of crematie. Dit kan een overledene in het testament bepalen. 

Maar ook de betaling van schulden en de verdeling van de spullen moet geregeld worden. Een executeur betaalt schulden, regelt de aangifte voor de erfbelasting en beheert goederen zolang deze nog niet door de erfgenamen zijn verdeeld. 

Bewindvoerder

Een bewindvoerder beheert de bezittingen uit (een deel van) de erfenis voor een erfgenaam als de overledene dat in het testament gezet heeft. In het testament staat ook hoe lang het bewind duurt. Bijvoorbeeld tot de erfgenaam 25 jaar wordt. Pas als het bewind is afgelopen, kan de erfgenaam zelf bepalen wat er gebeurt met de bezittingen uit de erfenis. In sommige gevallen kan de rechtbank het bewind voortijdig beëindigen.

Informatie over erfenis

Als u als erfgenaam informatie zoekt over een erfenis, kunt u terecht bij:

  • het Centraal Testamentenregister;
  • een notaris;
  • de rechtbank in de woonplaats van de overledene. Welke rechtbank bevoegd is in welke woonplaats, staat op de kaart met rechtbanken op Rechtspraak.nl.

Bij de rechtbank kunt u gratis het boedelregister inzien. In een openbaar boedelregister staan bijvoorbeeld:

  • gegevens over het ongedaan maken van de wettelijke verdeling door de langstlevende echtgenoot;
  • verklaringen van erfgenamen die de erfenis hebben aanvaard of hebben verworpen;
  • de aanwijzing van een boedelnotaris.