Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU)

De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën rapporteren op grond van artikel 20 van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) elk jaar in mei aan de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot specifieke uitkeringen. Het onderhoudsrapport bevat een overzicht van de specifieke uitkeringen, hoeveel geld er aan wordt besteed en wat de verwachte ontwikkelingen zijn.

Specifieke uitkeringen zijn “bijdragen uit ‘s Rijks kas die door of vanwege een minister die het aangaat onder voorwaarden ten behoeve van een bepaald openbaar belang aan provincies of gemeenten wordt verstrekt”.

Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen over voorgaande jaren.