Doorgeven of veranderen contactgegevens SiSa en/of Iv3

Hier kunt u uw SiSa en/of Iv3 contactgegevens doorgeven en/of wijzigingen in uw contactgegevens.

SiSa- en/of Iv3-contactgegevens doorgeven of veranderen kan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De medeoverheid moet zorgen dat BZK de actuele contactgegevens heeft. Dit zijn gegevens van de contactpersoon die de verantwoordingsinformatie indient en de uploadcodes ‘SiSa- en/of Iv3 contactfunctionaris’ beheert. Zijn er vragen of problemen over Iv3 en/of SiSa? Dan neemt het CBS of het ministerie contact op met deze persoon. De SiSa- en/of Iv3-contactfunctionaris ontvangt automatisch de IBI-nieuwsbrief.

Contactgegevens kunt u alleen aan het ministerie van BZK doorgeven via onderstaand formulier.

group0
Betreft het hier een wijziging of aanmelding nieuw contactpersoon? *

Hier kunt u een nieuw contactpersoon melden of oud contactpersoon bij het melden van een wijziging.

Bijvoorbeeld:
Postbus 1
0000 KB Oost

Man of vrouw? *

Dit veld alleen invullen als er sprake is van een nieuw contactpersoon.

Dit veld alleen invullen als er sprake is van een nieuw contactpersoon.

Het betreft contactpersoons-wijziging voor Iv3 en/of SiSa? *

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken de gegevens die u in dit formulier heeft ingevuld om de SiSa of Iv3 functionaris van uw organisatie in onze administratie te kunnen opnemen.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

De SiSa en/of Iv3 functionaris wordt voor de organisaties die daarvoor in aanmerking komen wettelijk verplicht in de administratie BZK opgenomen, t.b.v. de uitvoering en informatie-uitwisseling die ten grondslag liggen aan de wet financiële verhoudingen, het Besluit Begroting Verantwoording, de regeling SiSa en de regeling Iv3. Zonder deze registratie, kan het ministerie zijn wettelijke taak als systeemverantwoordelijke niet uitvoeren en kunnen de overheden die gegevens dienen aan te leveren dit niet via de daarvoor bestemde wegen uitvoeren, waaraan wettelijke maatregelen zijn verbonden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Omdat de technische uitvoering bij partijen buiten BZK is belegd om de informatie-uitwisseling en verantwoording die via SiSa en Iv3 te kunnen uitvoeren, kan uw informatie na beoordeling van de BZK-medewerker met derden worden gedeeld. De SiSa of Iv3 contactfunctionaris is daarnaast automatisch aangemeld voor de berichtgeving door het ministerie van BZK, via onder andere de SiSa/ Iv3 berichten, relevant IBI nieuws via de e-mail en de IBI-nieuwsbrief. Naast de SiSa- en Iv3 contactfunctionaris kunnen ook anderen zich aanmelden voor de verzending van deze nieuwsbrief. Dus niet iedereen die de nieuwsbrief ontvangt, is automatisch SiSa of iv3 contactfunctionaris. Alleen de SiSa of Iv3 contactfunctionaris ontvangt de e-mails van het CBS en specifieke berichtgeving van BZK. Dit betreft onder andere de e-mails met de uploadcode en de berichtgeving over het al dan niet plausibel zijn van de aanlevering. Wijzigingen en Aanmelding IBI-nieuwsbrief, kan onder opgave van Aanmelding IBI Nieuwsbrief, via postbusIBI@minbzk.nl.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw contactpersoonsgegevens hebben verwerkt, worden uw gegevens volgens in de archiefwet opgenomen regelingen tijdelijk bewaard in de daarvoor bestemde archiefsystemen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK). Schrijft u zich uit als contactpersoon, dan worden uw gegevens ook uit de systemen gehaald.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *