Is de vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten op school verplicht?

De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten buiten de lessen om is niet verplicht. Extra activiteiten zijn bijvoorbeeld schoolreizen, sportdagen of speciale onderwijsprogramma’s zoals tweetalig onderwijs. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen.  

Video met uitleg over vrijwillige ouderbijdrage

Voortaan kan ieder kind mee op schoolreis.
Want door een nieuwe wet is de ouderbijdrage helemaal vrijwillig.
Elke leerling mag meedoen aan alles wat de school organiseert.

Het zit zo.
Scholen bieden vaak extra’s naast de gewone lessen: 
een schoolreisje, huiswerkprogramma’s of Spaanse lessen.
Dat kost geld. En scholen mogen daar een bijdrage voor vragen.
Die bijdrage is vrijwillig.
U hoeft dus niet te betalen en ook niet uit te leggen waarom u niet betaalt.
En als u niet betaalt, mag uw kind toch meedoen aan alle extra’s.

Is er te weinig budget? Dan verzint de school iets anders, zodat alle leerlingen wel mee kunnen doen.
Of extra activiteiten kunnen niet doorgaan.

Heeft u nog vragen?
Stel uw vraag aan Ouders & Onderwijs www.oudersenonderwijs.nl
Of bel met uw vraag naar 088-6050101
of bekijk www.rijksoverheid.nl/vrijwilligeouderbijdrage

Ouderbijdrage voor schoolreisje of sportdag

Een basisschool of middelbare school in het regulier of speciaal onderwijs kan extra activiteiten buiten de gewone lessen om organiseren. Hiervoor mag de school een bijdrage van de ouders vragen.

Voorbeelden van extra activiteiten voor leerlingen zijn: 

 • een schoolreis;
 • een kerstetentje;
 • een bezoek aan een museum;
 • een sportdag;
 • hulp bij huiswerk of oefenen bij examens;
 • lessen in een extra vreemde taal zoals Spaans;
 • programma’s voor tweetalig onderwijs; 
 • extra lessen dans, cultuur, muziek, sport, taal of techniek.
   

Bijdragen die scholen niet mogen vragen

Voor sommige kostenposten mogen scholen geen vrijwillige ouderbijdrage vragen. Dit is omdat deze kosten raken aan de kerndoelen van en de toegang tot het onderwijs. Het gaat om kostenposten of activiteiten die standaard nodig zijn om naar school te kunnen gaan. Hier krijgen scholen geld voor vanuit de Rijksoverheid.

Voorbeelden van deze kostenposten zijn:

 • het huren van kluisjes
 • de schoolgids
 • gebruik van de fietsenstalling
 • een leerlingenpas

Een volledig overzicht is terug te vinden in de brochure over de vrijwillige ouderbijdrage.

Een computer valt onder de vrijwillige bijdrage

Scholen kunnen bepalen dat elke leerling een eigen computer moet hebben. Deze computers vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage. Als ouders geen bijdrage (kunnen) leveren moet de school zorgen voor een goed alternatief. 

Bedrag en doel ouderbijdrage staat in schoolgids

In de schoolgids moet bij de informatie over de vrijwillige ouderbijdrage altijd staan:

 • hoe hoog de ouderbijdrage is;
 • voor welke extra activiteiten het geld wordt gebruikt;
 • dat de ouderbijdrage voor extra activiteiten altijd vrijwillig is;
 • dat leerlingen altijd mogen meedoen met alle extra activiteiten die de school organiseert. Ook als hun ouders niet betalen. 

De medezeggenschapsraad moet instemmen met de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. En aan welke activiteiten het geld wordt besteed.  

Alle leerlingen moeten kunnen meedoen

Bij alle extra activiteiten die een school organiseert moeten alle leerlingen kunnen meedoen. Ook als hun ouders geen vrijwillige ouderbijdrage betalen. Scholen mogen een leerling geen vervangende activiteit aanbieden.