Waar moet ik zijn met een klacht over een onvrijwillige opname?

Als u een klacht heeft over een gedwongen opname in een psychiatrische instelling, kunt u naar de klachtencommissie. U kunt ook terecht bij de vertrouwenspersoon van de instelling die de opname deed. Uw naaste kan ook een klacht indienen over uw opname.

Met welke klachten naar de klachtencommissie?

De klachtencommissie neemt klachten in behandeling over bijvoorbeeld:

  • de wilsonbekwaamheid die een arts heeft uitgesproken;
  • beperking van rechten, zoals het recht zich vrij te bewegen;
  • toepassing van middelen en maatregelen in noodsituaties, zoals gedwongen medicijngebruik;
  • gedwongen toediening van voedsel of vocht, vrijheidsbeperking of afzondering;
  • dwangbehandeling;
  • niet toepassen van het overeengekomen zorgplan of behandelplan.

Klachtencommissie

Elke instelling die valt onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) of de Wet zorg en dwang (Wzd) heeft een klachtenregeling. Deze instellingen zijn ook verplicht om een aparte klachtencommissie in te stellen.

De uitspraak van de klachtencommissie is bindend. Dit betekent dat de zorgverlener of instelling zich aan de uitspraak moet houden.

Niet eens met de uitspraak

U kunt niet in beroep gaan tegen een uitspraak van de klachtencommissie. Bent u het oneens met de uitspraak, dan kunt u de rechter uw klacht laten beoordelen.

Hulp van vertrouwenspersoon in de zorg

Heeft u hulp of advies nodig bij het indienen van uw klacht? Dan kunt u terecht bij een patiëntvertrouwenspersoon. Deze kan u bijvoorbeeld vertellen welke rechten u heeft of u helpen uw klacht voor te leggen aan de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon is in dienst van een onafhankelijke stichting. De hulp van deze persoon is gratis.