Waar vind ik hulp bij psychische problemen?

Met psychische problemen kunt u online hulp zoeken. U kunt ook terecht bij uw huisarts of bedrijfsarts als u er zelf niet uit komt. De huisarts of bedrijfsarts helpt u zelf of verwijst u door naar hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De aard en zwaarte van uw problemen bepalen naar wie de arts u doorverwijst.

Online psychische hulp

Bij lichte psychische klachten en sociale problemen heeft u misschien baat bij zelfhulp via internet (e-mental health). Bijvoorbeeld bij relatieproblemen, neerslachtigheid, onzekerheid of problemen met werk of studie. Veel mensen vinden het lastig om te praten over hun psychische problemen. U kunt daarom ook anoniem deelnemen aan online zelfhulp.

Met online zelfhulpcursussen en zelfhelptesten kunt u testen of u met een psychische stoornis te maken heeft. De testen zijn vaak zonder verwijzing van uw huisarts te gebruiken. Ze zijn meestal gratis en anoniem.

Ook kunt u terecht op websites van bijna elke instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). U vindt er informatie over klachten en stoornissen.

Het is ook mogelijk om direct contact te leggen met een hulpverlener van MIND Korrelatie via telefoon of internet.

Hulp van huisarts, bedrijfsarts of maatschappelijke werker

Komt u er zelf niet uit? Of weet u niet precies wat er met u aan de hand is? Dan kunt u naar uw huisarts of bedrijfsarts gaan. Zijn uw klachten duidelijk psychisch en niet lichamelijk, dan kunt u ook naar de (bedrijfs)maatschappelijk werker. U vindt een maatschappelijk werker in een gezondheidscentrum, het wijkcentrum of bij de huisarts.

De huisarts behandelt lichte psychische klachten zelf. Hij doet dat in samenwerking met een praktijkondersteuner GGZ. Hij kan u ook behandelingen via internet (e-health) aanbieden.

Verwijzing naar basis GGZ of gespecialiseerde GGZ

Kan de huisarts of praktijkondersteuner u onvoldoende behandelen? Dan verwijst hij u naar de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Ook de bedrijfsarts of jeugdarts kan u doorverwijzen.

Lichte tot matige psychische problemen vallen onder de basis GGZ. Dit kan bestaan uit:

  • Gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of psychiater.
  • Een vorm van e-health. Hiermee krijgt u hulp bij uw psychische problemen via internet.
  • Een combinatie van gesprekken en e-health. U krijgt dan gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog of psychotherapeut en een internetbehandeling.

De gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor patiënten met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen. Bijvoorbeeld ADHD, een angststoornis of traumaverwerking. U krijgt dan een behandeling van bijvoorbeeld een psychiater of een klinisch psycholoog. De behandelingen kunnen plaatsvinden in een psychiatrische instelling of in een ziekenhuis. Maar ook in een eigen praktijk.

Opname in een GGZ-instelling

Bij zware, ingewikkelde psychische problemen is soms ook opname met behandeling in een psychiatrische instelling nodig. Dit gebeurt over het algemeen vrijwillig en in overleg. Vormt iemand met psychische problemen een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving? Dan is gedwongen opname in een psychiatrische instelling mogelijk.

Het kan ook zijn dat iemand met psychische problemen een veilige omgeving nodig heeft, zonder dat dit nodig is voor de behandeling. In dat geval is beschermd wonen mogelijk.

Eigen regie bij psychische behandelingen

Ook als u in behandeling bent voor een psychisch probleem, is het belangrijk dat u zelf grip kunt houden op uw leven. Of op de benodigde behandeling en ondersteuning. Met uw zorgaanbieder kunt u bespreken hoe hier invulling aan te geven. In een behandelplan kunt u afspraken daarover vastleggen.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is wonen in een beschermde leefomgeving voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Een aanvraag voor beschermd wonen kunt u doen bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Klacht over behandeling of zorgaanbieder in de Basis GGZ

Als u niet tevreden bent over de zorg of ondersteuning die u ontvangt, kunt u een klacht indienen. Er zijn verschillende manieren om een klacht over de zorg in te dienen.