Wat kan ik doen bij een ongelijke behandeling door zwangerschap op mijn werk?

Uw werkgever mag u niet ongelijk behandelen omdat u zwanger bent of wilt worden. Uw zwangerschap mag bijvoorbeeld geen rol spelen bij een sollicitatie, promotie of contractverlenging. Gebeurt dat wel, dan is er sprake van discriminatie op basis van geslacht. U kunt dit melden bij een antidiscriminatiebureau of het College voor de Rechten van de Mens.

Solliciteren: zwangerschap mag geen reden zijn voor afwijzing

Als u gaat solliciteren mag uw zwangerschap of kinderwens geen reden zijn voor afwijzing. Dat geldt ook bij een tijdelijke functie of werk via een uitzendbureau. De werkgever mag u bijvoorbeeld niet afwijzen omdat:

  • u minder aanwezig bent door uw zwangerschap;
  • u met gevaarlijke stoffen werkt en dit tijdens uw zwangerschap niet mag;
  • uw eventuele vervanger de werkgever extra geld kost.

Sollicitatie: u hoeft niet te vertellen dat u zwanger bent of wilt worden

Tijdens het sollicitatiegesprek hoeft u niet te vertellen dat u zwanger bent of wilt worden. Ook niet als de werkgever er naar vraagt. U kunt er zelf voor kiezen om wél te vertellen dat u zwanger bent of wilt worden. Dit mag voor een werkgever geen reden zijn om u voor een nieuwe baan of andere functie af te wijzen.  

Ontslag en contractverlenging tijdens zwangerschap

Uw werkgever mag u niet ontslaan of weigeren uw contract te verlengen omdat u zwanger bent of wilt worden. Heeft u bijvoorbeeld een tijdelijk contract dat niet wordt verlengd? Dan mag uw zwangerschap niet de reden hiervoor zijn. Lees in welke situaties uw werkgever u wel of niet kan ontslaan tijdens of na uw zwangerschap.

Tijdens zwangerschap evenveel kans op promotie

Als u zwanger bent hoort u evenveel kansen te krijgen op promotie als wanneer u niet zwanger zou zijn.
Een voorbeeld: uw werkgever eist dat u een minimum aantal uren gewerkt moet hebben om voor promotie in aanmerking te komen. U haalt dit aantal niet omdat u met zwangerschapsverlof was. Hierdoor krijgt u de promotie niet. De werkgever maakt zich in dit voorbeeld schuldig aan een ongelijke behandeling bij zwangerschap en dat is verboden.

Na zwangerschap terugkeren in oude functie

Na uw zwangerschap keert u terug in uw oude functie. Twijfelt uw werkgever of u de oude functie aankan omdat u moeder bent geworden? En laat hij u daarom niet in uw oude functie terugkeren? Dan is er sprake van zwangerschapsdiscriminatie. Als hij een andere reden aandraagt voor een andere functie, dan moet hij dit kunnen aantonen. 

Ongelijke behandeling bij zwangerschap bespreken of melden

Heeft u het vermoeden dat u benadeeld wordt op uw werk door uw zwangerschap of kinderwens? Bespreek dit eerst met uw leidinggevende. Bereid dit gesprek goed voor: lees u hierboven in over uw rechten als zwangere werknemer. Kijk ook of er in uw cao aanvullende afspraken zijn gemaakt. Vertel uw leidinggevende wat de ongelijke behandeling met u doet. En vraag welke maatregelen uw leidinggevende neemt om dat te stoppen.

Wanneer dit niet helpt, kunt u contact opnemen met de ondernemingsraad of vertrouwenspersoon voor advies. Als de organisatie het onvoldoende oplost, kunt u het melden bij een vakbond of een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. U kunt ook een melding maken bij een anti-discriminatiebureau in de buurt. U kunt bij deze organisaties ook terecht voor vragen, advies en algemene informatie.

Nederlandse Arbeidsinspectie controleert bedrijven

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich aan de regels tegen discriminatie houden. Deze regels gelden ook voor zwangerschap. De inspectie onderzoekt of het bedrijf genoeg heeft ondernomen om het discriminerende gedrag te stoppen. Is dat niet het geval? Waar nodig kan de inspectie bedrijven een boete opleggen als zij de regels (blijven) overtreden.