Huisvestingswet 2014

In sommige delen van Nederland zijn er in verhouding tot de vraag weinig (goedkope) huurwoningen beschikbaar. Dit kan nadelige effecten hebben voor woningzoekenden, waardoor sommige woningzoekenden onevenredig lang moeten wachten op een woning. Daarom is op 1 januari 2015 de Huisvestingswet 2014 in werking getreden. Deze wet biedt gemeenten instrumenten om te sturen in de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad.

Woonruimteverdeling en woningvoorraad

Uitgangspunt van de wet is vrijheid van vestiging: dat iedereen kan gaan wonen waar hij of zij dat wil. Gemeenten mogen deze vrijheid alleen beperken als dat nodig is. Regels voor woonruimteverdeling gelden alleen voor huurwoningen (met uitzondering van de Waddeneilanden).
Door de Huisvestingswet mogen gemeenten ook regels stellen voor de woningvoorraad. Deze regels gelden voor huur- en koopwoningen:

  • onttrekking van woonruimte (door er bijvoorbeeld een kantoor van te maken);
  • samenvoeging van woonruimten;
  • omzetting van zelfstandige woonruimten naar onzelfstandige woonruimten (waarbij sommige functies zoals badkamer en keuken worden gedeeld);
  • verbouwing van 1 woonruimte tot 2 of meer woonruimten;
  • splitsing van woonruimten.

Toewijzingsregels in huisvestingsverordening

Gemeenten kunnen toewijzingsregels voor goedkope huurwoningen alleen vastleggen in een huisvestingsverordening. Deze verordening geldt voor 4 jaar. Gemeenten moeten goed onderbouwen waarom de regels nodig zijn. Ze moeten aantonen dat er schaarste is die zonder sturing leidt tot verdringing van bepaalde groepen woningzoekenden. Gemeenten bepalen zelf voor welk deel van de huurwoningen zij toewijzingsregels stellen.

Gemeenten bepalen de prijsgrenzen

De wet stelt geen vaste huurprijsgrenzen meer. Gemeenten mogen zelf bepalen welke woningen zij als goedkope huurwoningen aanmerken. Voor deze huurwoningen is een huisvestingsvergunning vereist. Dit is een vergunning om in een goedkope huurwoning te mogen wonen.

Oude huisvestingsverordeningen

De Huisvestingswet 2014 vervangt de oude Huisvestingswet uit 1992. Huisvestingsverordeningen die opgesteld zijn onder de oude Huisvestingswet zijn vervallen op 1 juli 2015. Regionale huisvestingsverordeningen zijn vervallen sinds 1 januari 2016.