Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Als uw kind naar een geregistreerde dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO) gaat, dan kunt u mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is ook zo als u in het buitenland woont of werkt. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Vanaf 1 januari 2018 is kinderopvangtoeslag ook mogelijk voor de peuterspeelzaal.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate;
  • Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Oppas in bijvoorbeeld een winkelcentrum is geen geregistreerde kinderopvang;
  • U heeft een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar;
  • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in 2018 op de website van Belastingdienst Toeslagen.

In 2018 kinderopvangtoeslag ook voor peuterspeelzaal

U kunt vanaf 1 januari 2018  ook voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen als uw kind naar de peuterspeelzaal gaat. De peuterspeelzaal moet dan geregistreerd zijn als kinderopvang. Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag voor de peuterspeelzaal op de website van de Belastingdienst.

Mogelijk kunt u al eerder kinderopvangtoeslag aanvragen voor de peuterspeelzaal van uw kind. Namelijk als deze peuterspeelzaal al voor 1 januari 2018 is omgevormd tot kinderdagverblijf. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Gaat uw kind naar de peuterspeelzaal en heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u misschien een bijdrage krijgen van uw gemeente. Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen. Informeer naar de bijdrage voor kinderopvang bij de peuterspeelzaal of bij uw gemeente.

Geen kinderopvangtoeslag voor voorschoolse of vroegschoolse educatie

Krijgt uw peuter voorschoolse of vroegschoolse educatie (vve) op de peuterspeelzaal? Dan betaalt u daar een bijdrage voor. U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag. Informeer bij de peuterspeelzaal naar een mogelijke tegemoetkoming van de gemeente voor deze ouderbijdrage.

Vergoeding op basis van sociaal-medische indicatie (smi)

Werkt u of uw partner niet? Of re-integreert u of uw partner niet naar werk? Dan komt u niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Maar soms is het in uw belang of van uw kind om toch gebruik te maken van kinderopvang. 

U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten bij uw gemeente. Dit gebeurt op basis van sociaal-medische indicatie (smi). Smi is niet geregeld in de Wet Kinderopvang omdat het om gevallen gaat waarvoor maatwerk nodig is. En die niet via een landelijke indicatie afgebakend kunnen worden. Uw gemeente is beter geschikt om de smi uit te voeren. Daarbij is soms een doorverwijzing nodig, bijvoorbeeld van uw huisarts. 

Vraag naar de voorwaarden voor smi bij uw gemeente.

Aanvullende regels voor kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen, moet u in elk geval aan de basisvoorwaarden voldoen. Voor sommige situaties gelden er aanvullende regels. Bijvoorbeeld:

  • U bent co-ouder;
  • U heeft kinderopvang nodig om sociale of medische redenen;
  • U stopt met werken of wordt werkloos;
  • Uw toeslagpartner is een familielid.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in 2018 op de website van Belastingdienst Toeslagen.

Kinderopvangtoeslag in het buitenland?

Gaat uw kind in het buitenland naar een geregistreerde dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO), dan kunt u mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in 2018 op de website van Belastingdienst Toeslagen.

Kinderopvang gesloten: recht op toeslag?

U krijgt alleen kinderopvangtoeslag voor de uren waarop de kinderopvang daadwerkelijk de dienst aanbiedt. Hierbij geldt een uitzondering voor de feestdagen. Belangrijk is dat de kinderopvang open is en de opvanguren in het contract staan. Of u wel of geen gebruikmaakt van die uren telt niet, maar wel of u ervoor heeft betaald.

Kabinet Rutte III: verhoging kinderopvangtoeslag

Het kabinet wil de kinderbijslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag verhogen. Voor de verhoging van de kinderopvangtoeslag wil het kabinet € 250 miljoen uittrekken. Daarnaast komt er een voorstel voor een nieuwe financieringsystematiek. Het kabinet werkt dit voornemen uit het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ nog verder uit.