In welke gevallen kan ik een klacht indienen bij een Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg?

U kunt naar een Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg als uw arts bijvoorbeeld een verkeerde of te late diagnose heeft gesteld. Het college behandelt klachten over zorgverleners die bij het uitoefenen van hun functie in gebreke zijn gebleven. U kunt alleen klagen over zorgverleners die onder het tuchtrecht vallen.

Welke zorgverleners vallen onder het tuchtrecht?

U kunt alleen een klacht bij een Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg indienen over uw:

 • arts;
 • tandarts;
 • apotheker;
 • gezondheidszorgpsycholoog;
 • psychotherapeut;
 • fysiotherapeut;
 • verloskundige;
 • verpleegkundige.

Deze zorgverleners staan ingeschreven in het BIG-register en vallen daardoor onder het tuchtrecht voor de gezondheidszorg.

Waarover klagen bij een Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg?

Uw klacht moet gaan over een situatie die onder de tuchtnormen in de gezondheidszorg valt. Bijvoorbeeld als uw zorgverlener:

 • een fout maakt tijdens een operatie;
 • het beroepsgeheim schendt;
 • zich ontoelaatbaar gedraagt, bijvoorbeeld in het geval van seksuele intimidatie.

Tuchtklachtfunctionaris helpt bij indienen klacht

Denkt u er over om een klacht in te dienen bij een tuchtcollege voor de gezondheidszorg? Maar weet u niet of het tuchtcollege daarvoor de juiste instantie is? Of hoe u de klacht kunt beschrijven? De tuchtklachtfunctionaris kan u daarbij helpen.

Klacht indienen bij Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

U stuurt uw schriftelijke klacht naar een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Gebruik hiervoor het klaagschriftformulier of schrijf een brief. Als u niet zelf de klacht indient, kunt u iemand machtigen dit voor u te doen. U doet de machtiging bij uw klacht. In uw brief aan het tuchtcollege moet u bepaalde gegevens altijd vermelden.  

U moet binnen 10 jaar na de gebeurtenis een klacht indienen. Anders vervalt uw klachtrecht.

Griffierecht indienen klacht

Als u een klacht indient bij het tuchtcollege betaalt u vanaf 1 april 2019 € 50 griffierecht per klacht. Geeft het tuchtcollege u in de uitspraak helemaal of gedeeltelijk gelijk, dan krijgt u dit bedrag terug.

Afhandelen klacht door Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

De behandeling van uw klacht gaat volgens een vastgestelde werkwijze. Daarna kan het college een maatregel nemen. Enkele voorbeelden van maatregelen zijn:

 • De zorgverlener krijgt een boete van maximaal € 4.500.
 • De zorgverlener mag zijn beroep niet meer uitoefenen. Het BIG-register haalt zijn naam uit het register.

In hoger beroep bij het Centraal Tuchtcollege

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht door een tuchtcollege? Dan kunt u in hoger beroep gaan. Neemt een tuchtcollege uw klacht niet in behandeling? Dan kunt u ook in hoger beroep gaan. U tekent hoger beroep aan bij het Centraal Tuchtcollege. U betaalt dan opnieuw € 50 griffierecht.

Bent u oneens met de maatregel die een arts is opgelegd? Dan kunt u geen hoger beroep aantekenen.