Landbouwbeleid

De landen van de Europese Unie (EU) maken samen een Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De EU-landen mogen hun eigen landbouwbeleid bepalen, binnen de grenzen van het GLB. Het GLB heeft 2 onderdelen: landbouwsubsidies en subsidies voor plattelandsontwikkeling.

Doelen voor duurzame landbouw

De landbouw moet in de komende jaren duurzamer worden. Bij duurzame landbouw raakt bijvoorbeeld de voorraad grondstoffen niet op. Ook houdt duurzame landbouw rekening met klimaatverandering en zorgt voor behoud van biodiversiteit. Doelen hiervoor zijn: 

  • verhoging van duurzame landbouwproductie;
  • landbouw klaarmaken voor de gevolgen van klimaatverandering;
  • verminderen van uitstoot van broeikasgassen.

Satellietdata voor duurzame en efficiënte productie boeren

Om de duurzame doelen te bereiken investeert de Rijksoverheid onder meer in satellietdata voor precisielandbouw. De data geven informatie over onder meer de bodem, de atmosfeer en de ontwikkeling van gewassen. Op die manier kunnen boeren duurzamer en efficiënter produceren. De data zijn beschikbaar via de website Satellietdataportaal.nl.

Bodemkaart voor precisielandbouw

Boeren kunnen op de Bodemkaart van Nederland gedetailleerde informatie zien over de Nederlandse bodem. Zij kunnen de informatie gebruiken voor gerichte bodemverbetering. Of bij de keuze voor gewassen die passen bij de aard van de grond.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2014 – 2020

De huidige periode van het GLB loopt van 2014 tot 2020 en is verlengd tot en met 2022. In deze periode ligt de nadruk op stimuleren van duurzame landbouw en nieuwe landbouwtechnieken. In 2023 wordt het nieuwe GLB van kracht. Kabinet Rutte III heeft zich ingezet om  het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) binnen de EU na 2023 te hervormen. Nederland wil zich minder richten op inkomensondersteuning van boeren en meer op het stimuleren van duurzaamheid en innovatie. Dit wordt voorbereid in het GLB-Nationaal Strategisch Plan.  Ook wil het kabinet een eenvoudiger Europees beleid en minder regeldruk voor boeren.

Meer informatie:

Gevolgen nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid

Bedrijven en burgers kunnen op de website Toekomst GLB meepraten en meedenken over het toekomstige landbouwbeleid.

Duurzame tuinbouw: energiezuinige kassen

Vanaf 2020 moeten alle nieuwe kassen klimaatneutraal en economisch rendabel zijn. Ook hebben overheid en sector een CO2-emissieplafond afgesproken. De afspraken over de klimaat- en energiedoelen voor de glastuinbouw staan in de beleidsbrief tuinbouw.

Het is mogelijk om de duurzame tuinbouw te halen met het innovatie- en actieprogramma Kas als Energiebron. Daarmee geeft de glastuinbouw invulling aan de afgesproken 11 petajoule extra energiebesparing vanaf 2020. Deze afspraak staat in het Energieakkoord.

Bescherming streekproducten en traditionele landbouwproducten

Agrarische bedrijven kunnen hun streekproducten en traditioneel bereide producten Europees laten erkennen en registreren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunen hen hierbij. Er zijn 3 manieren om producten te beschermen tegen misbruik en namaak.

Kabinet-Rutte IV: transitie naar kringlooplandbouw

Het kabinet wil de transitie naar kringlooplandbouw voortzetten op het terrein van voer, mest, bodem, pacht, dierenwelzijn en de innovaties die daarbij horen. Het kabinet werkt dit voornemen uit het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ nog verder uit.

Documenten