Wat is de prestatiebeurs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

De prestatiebeurs bestaat uit een basisbeurs en eventueel een aanvullende beurs. Het studentenreisproduct valt ook onder de prestatiebeurs.

Wanneer recht op prestatiebeurs in mbo

U kunt in aanmerking komen voor de prestatiebeurs als u:

  • een opleiding volgt in de beroepsopleidende leerweg (bol) van het mbo op niveau 3 of 4;
  • 18 jaar of ouder bent.

Geen recht op prestatiebeurs

De prestatiebeurs in het mbo geldt niet voor:

  • studenten die vóór 1 augustus 2005 voor het eerst studiefinanciering kregen voor een beroepsopleiding;
  • studenten die een beroepsopleiding op niveau 1 of 2 volgen. Voor hen is de studiefinanciering altijd een gift.

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden om een prestatiebeurs te kunnen krijgen op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Prestatiebeurs is lening

De prestatiebeurs is een lening. Haalt u binnen 10 jaar uw diploma, dan wordt de beurs omgezet in een gift. U hoeft dan niets terug te betalen. 

U mag uw prestatiebeurs en lening voor meerdere studies op niveau 3 en 4 inzetten. U krijgt de prestatiebeurs voor 4 jaar.

Is uw prestatiebeurs afgelopen, maar bent u nog wel ingeschreven als voltijdstudent? Dan kunt u nog 3 jaar lenen. Deze lening wordt niet omgezet in een gift. 

De maximale bedragen voor studiefinanciering staan op de website van DUO. 

Uitwonendenbeurs

Woont u niet thuis, dan ontvangt u een hogere basisbeurs dan wanneer u nog wel inwoont bij uw ouder(s) of verzorger(s). De basisbeurs voor uitwonende studenten heet uitwonendenbeurs. DUO controleert of u de uitwonendenbeurs terecht heeft gekregen. 

Extra prestatiebeurs bij specialistenopleiding

Gaat u na de vakopleiding of middenkaderopleiding in het mbo een specialistenopleiding van 1 of 2 jaar volgen? Dan krijgt u 2 jaar extra prestatiebeurs. De beurs wordt omgezet in een gift als u uw diploma voor de specialistenopleiding haalt.

Prestatiebeurs bij dubbele inschrijving

U krijgt altijd studiefinanciering voor de hoogste opleiding waarvoor u staat ingeschreven. Stel, u staat ingeschreven voor een opleiding op niveau 1 of 2. En tegelijkertijd ook voor een opleiding op niveau 3 of 4. Dan krijgt u op grond van de hogere opleiding een prestatiebeurs.

Verlenging prestatiebeurs bij studievertraging

Loopt u studievertraging op door medische omstandigheden of kunt u daardoor uw studie niet afmaken? Dan kunt u een verzoek doen om een voorziening prestatiebeurs. Neem bij studievertraging tijdig contact op met uw decaan of studiebegeleider. Misschien komt u in aanmerking voor verlenging van de prestatiebeurs. Of voor een andere oplossing, zoals nieuwe studiefinanciering. Zie ook Heb ik recht op extra studiefinanciering als ik studeer met een beperking of chronische ziekte?

Stoppen met de studie voor 1 februari

Stopt u in het 1e jaar van uw opleiding vóór 1 februari met uw studie? En gaat u in datzelfde jaar niet opnieuw studeren? Dan kunt u een verzoek indienen om de prestatiebeurs van dat studiejaar om te zetten in een gift.