Wat is de prestatiebeurs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

De prestatiebeurs bestaat uit een basisbeurs en eventueel een aanvullende beurs. Het studentenreisproduct valt ook onder de prestatiebeurs.

Wanneer prestatiebeurs in mbo

Als u een opleiding volgt in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), kunt u in aanmerking komen voor de prestatiebeurs. Dit geldt als u een opleiding volgt op niveau 3 of 4. Daarnaast moet u 18 jaar of ouder zijn.

U moet voldoen aan een aantal voorwaarden om een prestatiebeurs te kunnen krijgen.

Lening

De prestatiebeurs is een lening. Haalt u binnen 10 jaar uw diploma, dan wordt de beurs omgezet in een gift. U hoeft dan niets terug te betalen. U krijgt de prestatiebeurs voor 4 jaar.

Is uw prestatiebeurs afgelopen, maar bent u nog wel ingeschreven als voltijdstudent? Dan kunt u nog 3 jaar lenen. Deze lening wordt niet omgezet in een gift. U mag uw prestatiebeurs en lening voor meerdere studies op niveau 3 en 4 inzetten.

Uitwonendenbeurs

De prestatiebeurs bestaat uit een basisbeurs en eventueel een aanvullende beurs. Als u uitwonend bent, ontvangt u een hogere basisbeurs dan wanneer u nog bij uw ouders woont. De basisbeurs voor uitwonenden heet uitwonendenbeurs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) controleert of u recht heeft op een uitwonendenbeurs.

Extra prestatiebeurs bij specialistenopleiding

Gaat u na de vakopleiding of middenkaderopleiding in het mbo een specialistenopleiding van 1 of 2 jaar volgen? Dan krijgt u 2 jaar extra prestatiebeurs. Deze 2 jaar wordt omgezet in een gift als u uw diploma voor de specialistenopleiding haalt.

Geen recht op prestatiebeurs

De prestatiebeurs in het mbo geldt niet voor:

  • studenten die vóór 1 augustus 2005 voor het eerst studiefinanciering kregen voor een beroepsopleiding;
  • studenten die een beroepsopleiding op niveau 1 of 2 volgen.

Prestatiebeurs bij dubbele inschrijving

U krijgt altijd studiefinanciering voor de hoogste opleiding waarvoor u staat ingeschreven. Stel, u staat ingeschreven voor een opleiding op niveau 1 of 2. En tegelijkertijd ook voor een opleiding op niveau 3 of 4. Dan krijgt u op grond van de hogere opleiding een prestatiebeurs.

Verlenging of omzetting van de prestatiebeurs

Soms kunt u door bijzondere omstandigheden de eisen voor de prestatiebeurs niet halen. Doe dan een verzoek om een voorziening prestatiebeurs. Neem hiervoor contact op met uw decaan. Misschien komt u in aanmerking voor verlenging of omzetting van de prestatiebeurs of voor nieuwe studiefinanciering.

Stoppen met de studie voor 1 februari

Stopt u in het 1e jaar van uw opleiding vóór 1 februari met uw studie? En gaat u in datzelfde jaar niet opnieuw studeren? Dan kunt u een verzoek indienen om de prestatiebeurs van dat studiejaar om te zetten in een gift.