'Staat van migratie is vertrekpunt evenwichtig migratiedebat'

Staatssecretaris Broekers-Knol heeft de eerste editie van de Staat van Migratie op woensdag 7 juli naar de Tweede Kamer gestuurd. De Staat van Migratie beschrijft en laat zien waar we staan op het gebied van migratie en plaatst dit in nationaal, Europees en internationaal perspectief. Dit jaar wordt het incidentenoverzicht eenmalig tegelijkertijd verstuurd met Staat van Migratie.

“De Staat van Migratie is niet alleen het vertrekpunt voor een evenwichtig debat, maar ook voor de toekomst van ons beleid,”

zegt Broekers-Knol.

“Migratie heeft een grote impact op Nederland, bijvoorbeeld op de bevolkingsgroei. Dit stuk plaatst het geheel in perspectief en biedt de bouwstenen die nodig zijn om hierop in te spelen.”

Vergroot afbeelding

Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Staat van Migratie.

Migratie is meer dan asiel

Europa is wereldwijd de regio met de meeste internationale migranten. Dat zijn vooral EU-burgers die naar een andere lidstaat verhuizen om daar te werken of te studeren. EU-burgers hebben namelijk onder meer het recht om in een andere Europese lidstaat te wonen, werken of studeren.

Van iedere tien migranten die naar Nederland komen, vraagt er één asiel aan. Ongeveer vijf op de tien migranten komen uit een andere Europese lidstaat, om hier te werken, studeren of hun gezin achterna. Ongeveer vier van de tien migranten die naar Nederland komen, komen uit landen van buiten de Europese Unie voor hun gezin, werk of studie. Van hen komen de meesten uit India, de VS en China. De Staat van Migratie geeft ook inzicht in het vertrek uit Nederland. De meeste migranten komen hier tijdelijk voor werk, gezin of studie. Zeven op de tien migranten vanuit de EU en vijf van de tien migranten van buiten de EU, verlaten Nederland binnen tien jaar.

Broekers-Knol:

“De Staat van Migratie geeft een actueel en integraal beeld van migratie en laat zien dat het meer is dan alleen asiel. Ook zie je het harde werk terug van alle ketenpartners die zich elke dag weer inzetten om het migratiebeleid goed vorm te geven en uit te voeren.”

De Staat van Migratie is een samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Buitenlandse Zaken en vervangt de Rapportage Vreemdelingenketen (RVK) en de Integrale Migratieagenda (IMA).

Incidentenoverzicht

Het incidentenoverzicht van 2020 is opgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met het WODC. Vanaf volgend jaar wordt het incidentenoverzicht door het WODC opgesteld.

Het aantal incidenten op COA-locaties is vorig jaar gedaald, zo blijkt uit het incidentenoverzicht over het jaar 2020. Er is sprake van een incident als een bewoner de wet en/of de COA-huisregels overtreedt. Dat kan iets kleins zijn, zoals het niet schoonmaken van de eigen leefruimte, roken in de eigen kamer, of een groter incident zoals gebruik van fysiek geweld. In 2020 zijn er totaal 16.262 incidenten geregistreerd, vorig jaar waren dat er 17.487 (7% daling). De daling van het aantal incidenten deed zich het sterkst voor bij het overtreden van de COA-huisregels. Hier was in 2020 ten opzichte van 2019 sprake van een daling van 9.609 incidenten naar 757. Deze daling geldt echter niet voor de categorie incidenten ‘agressie en geweld tegen personen’, het aantal fysieke incidenten is in 2020 toegenomen naar 1.923 ten opzichte van 1.823 in 2019. Het aantal suïcides is gestegen van twee gevallen in 2019 naar 7 in 2020. Ook het aantal keer dat door het COA een maatregel is opgelegd, is gestegen, met 5% ten opzichte van 2019. Dit kunnen maatregelen zijn als inhouden van leefgeld of voeren van een correctiegesprek.

Politiecijfers

Strafbare feiten, zoals diefstal of zwaar geweld, worden geregistreerd door de politie. In het totaal aantal geregistreerde misdrijven voor vreemdelingen die op enig moment in 2020 op een COA-locatie verbleven en als verdachte van een misdrijf zijn aangemerkt, is een daling te zien van 12% ten opzichte van vorig jaar. De grootste daling is te zien in het aantal vermogensmisdrijven. Zowel het aantal registraties van diefstallen met geweld als die zonder geweld is met 17% gedaald. Het aantal in de categorie moord en doodslag en zware mishandeling is niet gedaald. Dat aantal is, voor wat betreft pogingen in de categorie moord en doodslag gestegen van 30 in 2019 naar 32 in 2020. In 2020 waren er 2 registraties van voltooide misdrijven in de categorie moord en doodslag. Dat aantal was hetzelfde in 2019. Het aantal registraties van zware mishandeling is gestegen naar 94 in 2020, in 2019 waren dat er 56. In 59% van alle gevallen was de verdachte een vreemdeling uit een veilig land. Dat was in 2019 ook 59%.

Harde aanpak tegen overlastgevers

Nederland wil bescherming en veiligheid bieden aan mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Een relatief kleine groep veroorzaakt overlast en maakt misbruik van het asielsysteem. Criminaliteit en overlast zijn onaanvaardbaar en tasten het draagvlak in de samenleving aan. Daarom heeft staatssecretaris Broekers-Knol in 2019 stevige maatregelen genomen en houdt de aanpak van overlastgevers de hoogste prioriteit. Zo wordt gebruik gemaakt van de Top-X aanpak, zijn er ketenmariniers ingezet en worden ernstige overlastgevers apart opgevangen in de zogenoemde Handhavings- en Toezichtlocatie (HTL). In de HTL geldt een strenger regime.

Voor meer informatie over de aanpak van overlastgevende asielzoekers.