Heb ik recht op een vergoeding als ik word ontslagen?

Bij ontslag krijgt u een financiële vergoeding van uw werkgever. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is dat het initiatief om het dienstverband te beëindigen of niet voort te zetten bij uw werkgever ligt. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers.

Recht op een vergoeding bij ontslag

Wil uw werkgever u ontslaan? Dan heeft u recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook als uw tijdelijke contract niet wordt verlengd. U heeft ook recht op een transitievergoeding als u zelf ontslag neemt of een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengt, vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werkgever.

U kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken. U bent niet verplicht om de vergoeding hiervoor te gebruiken.

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding als u wordt ontslagen hangt af van uw maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is per 1 januari 2024 maximaal € 94.000 bruto. Als uw jaarsalaris hoger is dan € 94.000, is de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris. 

Uitbetaling transitievergoeding

De wet regelt niet wanneer de transitievergoeding moet zijn betaald. Wel staat in de wet dat u recht heeft op wettelijke rente. Dit recht gaat in vanaf 1 maand na het einde van de arbeidsovereenkomst. De werkgever doet er dus verstandig aan om voor die tijd de transitievergoeding te hebben betaald.

Over de transitievergoeding wordt belasting ingehouden. Ook wordt de transitievergoeding gezien als inkomen. Dit kan van invloed zijn op eventuele toeslagen. Meer informatie hierover staat op de website van de Belastingdienst: Moet ik belasting betalen over een ontslagvergoeding? 

Betaalt de werkgever de transitievergoeding niet? Dan dient u een claim in bij de rechter over het niet-betalen van de transitievergoeding. Dit doet u binnen 3 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst. 

Geen recht op een transitievergoeding bij ontslag

In de volgende gevallen heeft u geen recht op een transitievergoeding:

  • u bent ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door uzelf;
  • bij uw ontslag bent u nog geen 18 jaar en u heeft gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt;
  • u bent ontslagen omdat u de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
  • uw werkgever is failliet, heeft uitstel van betaling (‘surseance van betaling’), of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is van toepassing op de werkgever;
  • in uw cao is een voorziening voor een transitievergoeding opgenomen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen;
  • als uw werkgever met u een volgend tijdelijk contract aangaat vóór het (van rechtswege) eindigen van uw lopende tijdelijk contract. Voorwaarde daarbij is dat het nieuwe contract na maximaal 6 maanden ingaat na het eindigen van het vorige contract (en tussentijds kan worden opgezegd);
  • als uw werkgever u een gelijkwaardig contract aanbiedt voordat uw tijdelijk contract afloopt;
  • als uw werkgever u aanbiedt uw tijdelijk contract te verlengen, voordat dat contract afloopt. Het maakt niet uit of u het aanbod accepteert.

Vergoeding bij ernstige verwijtbaarheid van uw werkgever

Is uw ontslag ernstig te verwijten aan uw werkgever? Dan kan de kantonrechter een aanvullende vergoeding toekennen bovenop de transitievergoeding.

Overgangsregeling: transitievergoeding en lopende afspraken

Bestaan er lopende collectieve of individuele afspraken over vergoedingen of andere voorzieningen bij ontslag? En had u daar bij ontslag op of na 1 juli 2015 recht op? Dan kan het zijn dat deze afspraken tijdelijk voorgaan en u nog geen recht heeft op een transitievergoeding.

Andere collectieve afspraken en individuele afspraken

Had u per 1 juli 2015 recht op vergoedingen en/of voorzieningen op basis van afspraken die niet met verenigingen van werknemers zijn gemaakt (maar bijvoorbeeld met de ondernemingsraad)? Of op basis van afspraken tussen u en uw werkgever? Dan moet u kiezen tussen de transitievergoeding of de vergoedingen en/of voorzieningen volgens die afspraken.

Uw werkgever moet u informeren over de hoogte van de transitievergoeding en op welke vergoedingen en/of voorzieningen u recht heeft.
Kiest u voor de transitievergoeding? Dan moet u uiterlijk binnen 4 weken nadat u de informatie heeft ontvangen schriftelijk afstand doen van uw recht op de vergoedingen en/of voorzieningen. Doet u dit niet, dan vervalt uw recht op de transitievergoeding.

Informeert uw werkgever u niet over de hoogte van de vergoedingen en/of voorzieningen en heeft u afstand gedaan van uw recht daarop? Dan kunt u uw beslissing binnen 4 weken schriftelijk herroepen.

Informeert uw werkgever u niet over de hoogte van de vergoedingen en/of voorzieningen en doet u geen afstand van uw recht daarop? Dan heeft u zowel recht op de transitievergoeding als op de vergoedingen en/of voorzieningen.

Deze overgangsregeling geldt net zo lang als de afspraken tussen u en uw werkgever lopen. Als de geldende afspraken op of na 1 juli 2015 zijn verlengd of gewijzigd, geldt de overgangsregeling niet meer. In dat geval heeft u dus zowel recht op de transitievergoeding als op een eventuele vergoeding en/of voorziening op basis van gemaakte collectieve of individuele afspraken.

Persoonlijk overzicht maken als u ontslag krijgt

Als u werkloos wordt, komt er veel op u af. Wilt u weten wat u nog meer moet regelen? En waar u recht op heeft? Vul dan een paar vragen in over werkloos worden en krijg een persoonlijk overzicht.