Wanneer mag mijn werkgever mij ontslaan?

Uw werkgever mag u alleen ontslaan als hij daarvoor een goede reden (redelijke grond) heeft. Dit staat in het ontslagrecht. In veel gevallen moet uw werkgever wel eerst proberen u te herplaatsen.

Geldige redenen voor ontslag

U kunt in de volgende gevallen worden ontslagen:

 • om bedrijfseconomische redenen (o.a. collectief ontslag).
 • Bijvoorbeeld bij een reorganisatie, bedrijfssluiting of bedrijfsverhuizing.
 • U bent langdurig arbeidsongeschikt.
 • U mag de eerste 2 jaar dat u ziek of arbeidsongeschikt bent, niet ontslagen worden. Daarna is dit wel mogelijk.
 • U bent vaak ziek. Dit geldt alleen als u regelmatig, maar niet langdurig ziek bent. Uw ziekte heeft onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering. Uw werkgever heeft geen andere functie of aangepaste werkzaamheden voor u.
 • U functioneert onvoldoende of bent niet geschikt voor uw werk.
 • Uw werkgever moet u tijdig gezegd hebben dat u niet of onvoldoende presteert. Bij voorkeur in een beoordelingsgesprek of een functioneringsgesprek. U moet tijd krijgen om uw functioneren te verbeteren. Als u niet goed functioneert door ziekte, mag uw werkgever u niet ontslaan.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk. U vertoont verwijtbaar gedrag of u bent verwijtbaar nalatig. Dit is bijvoorbeeld het geval als u diploma’s vervalst, collega’s bedreigt of uzelf of anderen in gevaar brengt. Of als u steelt, werk weigert zonder goede reden of dronken op het werk verschijnt. Ook als u zich niet houdt aan de geheimhoudingsplicht of als u zonder goede redenen uw re-integratieverplichtingen niet nakomt. Onbehoorlijk gedrag kan een reden voor ontslag op staande voet opleveren.
 • U heeft ernstige gewetensbezwaren tegen uw werkzaamheden. Dit geldt alleen als u de werkzaamheden niet in aangepaste vorm kan verrichten.
 • U heeft een verstoorde arbeidsrelatie met uw werkgever. Als een verstoorde relatie tussen u en uw werkgever niet meer te herstellen is, mag hij u ontslaan.
 • Uw werkgever kan u ontslaan als u bijvoorbeeld illegaal in Nederland verblijft of een gevangenisstraf moet uitzitten. Dit kan als het voor de werkgever niet redelijk is dat uw arbeidsovereenkomst doorloopt.
 • Uw werkgever kan u ontslaan bij een combinatie van ontslagredenen. Bedrijfseconomische redenen, langdurige ziekte en ernstige gewetensbezwaren tegen uw werkzaamheden mogen daarbij niet meetellen.

Ontslagbescherming: ongeldige redenen voor ontslag

Uw werkgever mag u niet ontslaan:

 • tijdens de eerste 2 jaar dat u ziek of arbeidsongeschikt bent;
 • als uw werkgever tijdens uw 2 jaar ziekte te weinig aan re-integratie heeft gedaan. UWV kan een loonsanctie opleggen en de werkgever verplichten om het loon langer door te betalen;
 • als u zwanger of met bevallingsverlof bent;
 • in de eerste 6 weken na uw bevallingsverlof;
 • in de eerste 6 weken na een arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van zwangerschap of bevalling; 
 • als u lid bent van de ondernemingsraad, vaste commissie van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging; 
 • als u de dienstplicht moet vervullen in uw land van herkomst;
 • op basis van uw godsdienst, ras, geslacht, leeftijd, handicap (discriminatie);
 • omdat u ouderschapsverlof wilt opnemen;
 • omdat u lid bent van een vakbond;
 • omdat u lid bent van een bepaalde politieke organisatie;
 • omdat het bedrijf wordt overgenomen;
 • omdat u niet op zondag wilt werken.

Ontslag bij pensioengerechtigde leeftijd

De werkgever mag u ontslaan in verband met het bereiken van de AOW-leeftijd. In uw arbeidsovereenkomst of cao kan een andere leeftijd zijn afgesproken. Brandweerlieden kunnen bijvoorbeeld eerder hun ontslag krijgen. Uw werkgever hoeft u niet eerst proberen te herplaatsen.

Als u wil doorwerken na uw AOW-leeftijd, moet u rekening houden met andere regels.

Ontslag tijdens proeftijd

Tijdens de proeftijd mag uw werkgever u ontslaan. De werkgever hoeft niet te kijken of u binnen de organisatie kan worden herplaatst.

Herplaatsing vóór ontslag

U kunt alleen worden ontslagen als het niet mogelijk is dat u binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, op een andere passende functie wordt herplaatst.