Extra geld voor inlopen achterstanden vanwege corona

Er komt 38 miljoen euro extra beschikbaar voor scholen, zodat ze leerlingen kunnen helpen om achterstanden als gevolg van corona in te lopen. Dit geld kunnen scholen inzetten voor bijvoorbeeld bijlessen, ‘herfstscholen’ en andere inhaalprogramma’s. Dat schrijven onderwijsministers Slob en Van Engelshoven vandaag aan de Tweede Kamer.

Voor de zomer stelde het kabinet hier al 244 miljoen euro voor beschikbaar. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs en mbo-instellingen hebben hier veel gebruik van gemaakt. Het gestelde subsidieplafond in het voortgezet en primair onderwijs is overschreden. Met 38 miljoen euro extra kunnen alle aanvragen gehonoreerd worden, als ze voldoen aan de voorwaarden. In het mbo zijn alle aanvragen inmiddels al ingewilligd. In totaal kunnen hiermee meer dan 300.000 leerlingen en mbo-studenten geholpen worden.

Aanpak

Scholen kijken wat hun leerlingen nodig hebben en welke aanpak daar het beste bij past. Ze kunnen ervoor kiezen om dit uit te besteden, zoals ook bij zomerscholen niet ongebruikelijk is. Scholen die samenwerken met het Rijk en gemeenten in de Gelijke Kansen Alliantie, kunnen kosteloos gebruik maken van een groep onderwijsexperts, die scholen helpen effectieve inhaalprogramma’s vorm te geven.

Voorkomen

Daarnaast spant het onderwijs zich in om nieuwe achterstanden te voorkomen.

"Ik zie veel inzet en betrokkenheid van leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel om de scholen zoveel mogelijk open te houden en achterstanden te voorkomen. Dat moet in uitdagende omstandigheden, bijvoorbeeld als een school zowel fysiek als afstandsonderwijs moet organiseren. Wij ondersteunen scholen daar zoveel mogelijk in, zodat leerlingen ondanks corona goed onderwijs krijgen”, zegt minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs.

Praktische tips

Mocht de situatie zich voordoen dat leerlingen minder les krijgen vanwege corona, dan is het logisch dat scholen keuzes maken en prioriteren in de onderwijsinhoud. Hiervoor zijn handreikingen opgesteld door leerplankundig expertisecentrum SLO. Deze handreikingen zijn beschikbaar op de website lesopafstand.nl. Deze site is nog steeds het centrale informatiepunt over onderwijs in coronatijd voor scholen. Hier kunnen leraren en schoolleiders terecht voor hulp, ondersteuning en praktische tips, bijvoorbeeld over de organisatie van hybride onderwijs (zowel fysiek als op afstand) met een flexibel stappenplan en praktische tips voor schoolteams. Ook kunnen leraren telefonisch of per mail advies inwinnen bij onderwijsexperts.