Plannen voor Zorg en gezondheid

Samen werken aan zorg van de toekomst

In Nederland moet iedereen kunnen rekenen op goede zorg en ondersteuning. Omdat mensen steeds ouder worden, neemt de vraag naar zorg toe. Maar het aantal zorgmedewerkers stijgt niet zo hard mee. Daardoor dreigt de zorg vast te lopen.

Het kabinet maakte daarom afspraken met gemeenten en een groot aantal maatschappelijke partijen binnen en buiten de zorg. Samen willen zij de zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Deze afspraken staan in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Hiervoor is van 2023 tot en met 2027 € 2,8 miljard beschikbaar. Dit is onder andere voor een sterkere eerstelijnszorg, zoals de huisartsenzorg en wijkverpleging.

Verder wordt er geïnvesteerd in digitalisering en betere uitwisseling van patiëntgegevens. Zo is er in 2024 € 9,3 miljoen beschikbaar voor de elektronische verpleegkundige overdracht. Daarmee zijn (wijk)verpleegkundigen minder tijd kwijt aan administratie.

Zorgpremie gaat omhoog

In 2024 gaat de premie van de basisverzekering met ongeveer € 12 per maand omhoog. Hierdoor wordt de totale zorgpremie in 2024 gemiddeld € 149 per maand. Dit is nodig omdat de kosten van de zorg ook stijgen. Onder andere door loonstijgingen, inflatie en meer vraag naar zorg. Uiterlijk in november 2023 stellen de zorgverzekeraars hun definitieve premie voor 2024 vast.

Lage en middeninkomens worden via de zorgtoeslag deels gecompenseerd voor de zorgpremie. In 2024 wordt de zorgtoeslag maximaal € 127 per maand. In 2023 werd de zorgtoeslag eenmalig verhoogd vanwege de dalende koopkracht. Deze verhoging vervalt in 2024.

Zorg en ondersteuning voor ouderen van nu

Het aantal ouderen neemt toe in Nederland. Veel van hen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En regie houden over hun leven. De zorg en ondersteuning voor deze mensen moet daar in de toekomst bij blijven passen. En zo georganiseerd zijn, dat het aan de veranderende zorgvraag voldoet. 

Zelfredzaamheid, geschikte woningen en digitale innovaties

Het kabinet trekt in 2024 € 345 miljoen uit voor het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen (WOZO). Dit geld gaat onder andere naar nieuwe woningen voor ouderen en een subsidie om jongeren en ouderen samen te laten wonen in geclusterde woonvormen. Zo kunnen ouderen in de toekomst:

  • langer thuis wonen;
  • langer zelfredzaam blijven;
  • meer gebruik maken van technische innovaties die hen ondersteunen in het dagelijks leven.

Om deze doelen te bereiken, zijn er meerdere subsidies beschikbaar. Onder andere:

Toegankelijke jeugdzorg

De jeugdzorg staat onder druk. Het aantal kinderen en jongeren dat gebruik maakt van de jeugdzorg stijgt. Zij moeten soms lang wachten op de juiste hulp. Het is niet altijd duidelijk hoe goed en effectief jeugdhulp in Nederland is. En de uitgaven aan jeugdzorg nemen toe.

Daarom heeft het kabinet afspraken gemaakt met gemeenten, aanbieders, zorgprofessionals en cliënten. Zij willen dat jeugdzorg bij kinderen en jongeren past, betaalbaar blijft en beschikbaar is voor de meest kwetsbare jongeren die dit nodig hebben. Die afspraken staan in de Hervormingsagenda Jeugd. Dat gebeurt door onder andere:

  • specialistische zorg beter te organiseren voor de meest kwetsbare kinderen;
  • duidelijke keuzes te maken over de reikwijdte van de jeugdhulp;
  • nog meer en beter wijkgericht te werken waardoor gezinnen hulp en ondersteuning op een overzichtelijke manier aangeboden krijgen.

In 2024 wordt voor de jeugdzorg in totaal € 1,45 miljard extra beschikbaar gesteld. Dat geld gaat naar de gemeenten. Tegelijkertijd moeten de maatregelen uit de Hervormingsagenda geld besparen. In 2024 moet die besparing € 374 miljoen zijn.