Regeldruk voor werknemers met een publieke taak

Werknemers in het onderwijs, de zorg en bij de politie ervaren last van veel administratie, bureaucratie en onnodige regels. Ze zijn in hun werk veel tijd kwijt aan gegevens registreren en rapportages schrijven. Daardoor komen zij niet genoeg aan hun echte werk toe.

Regeldruk verminderen

Het kabinet wil de regeldruk verminderen door:

  • ICT gebruikersvriendelijker te maken;
  • formulieren makkelijker te maken;
  • informatie-uitwisseling tussen professionals aan te moedigen;
  • Communicatie met het publiek te verbeteren;
  • Regels simpeler en duidelijker te maken.

Verminderen regeldruk bij de politie

De minister van Veiligheid en Justitie wil de bureaucratie bij de politie met 25% verlagen. Bijvoorbeeld door formulieren te vereenvoudigen waar de politie mee moet werken. Of door betere aansluiting tussen ICT-systemen onderling, bijvoorbeeld tussen politie en Openbaar Ministerie (OM). De plannen om de bureaucratie terug te dringen staan in het Actieprogramma bureaucratie: Minder regels, meer op straat.

Verminderen regeldruk in het onderwijs

Regeldruk zorgt voor een hoge werkdruk in het onderwijs. En het vermindert het werkplezier van leerkrachten. De overheid bekijkt daarom de problemen. Vervolgens verduidelijkt en vereenvoudigt ze regels, of schaft regels in het onderwijs zelfs af. Dat staat in de Regeldrukagenda Onderwijs 2014 – 2017.

Dat heeft tot de volgende verbeteringen geleid. In het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen delen van het eindexamen eerder afleggen dan in het (voor-)laatste jaar. In het MBO is de verplichte btw-afdracht voor samenwerkende scholen afgeschaft.

Met het programma Operatie Regels Ruimen wordt in 2017 onderzocht hoe scholen in het basisonderwijs interne regeldruk kunnen verminderen. Een team van experts gaat deelnemende scholen helpen om weer prioriteiten te stellen. Deze ervaringen worden gedeeld op de website van de Lerarenagenda

Verminderen regeldruk in de zorg

De overheid vindt te zware administratieve lasten een bedreiging voor de kwaliteit van de zorg. Daarom willen de minister en staatssecretaris van VWS de regeldruk in de zorg terugdringen. Bijvoorbeeld door overbodige regels in de zorg te schrappen. En bestaande en nieuwe regels moeten eenvoudiger en duidelijker.