Regeldruk voor werknemers met een publieke taak

Werknemers in het onderwijs, de zorg en bij de politie ervaren last van veel administratie, bureaucratie en onnodige regels. Ze zijn in hun werk veel tijd kwijt aan gegevens registreren en rapportages schrijven. Daardoor komen zij niet genoeg aan hun echte werk toe.

Regeldruk verminderen

Het kabinet wil de regeldruk kleiner maken door:

  • ICT gebruikersvriendelijker te maken;
  • formulieren makkelijker te maken;
  • informatie-uitwisseling tussen professionals aan te moedigen;
  • Communicatie met het publiek te verbeteren;
  • Regels simpeler en duidelijker te maken.

Verminderen regeldruk bij de politie

De minister van Veiligheid en Justitie wil de bureaucratie bij de politie met 25% verlagen. Bijvoorbeeld door formulieren, waar de politie mee moet werken, makkelijker te maken. Of door betere aansluiting tussen ICT-systemen onderling, bijvoorbeeld tussen politie en Openbaar Ministerie (OM). De plannen om de bureaucratie terug te dringen staan in het Actieprogramma bureaucratie: Minder regels, meer op straat.

Verminderen regeldruk in het onderwijs

Regeldruk zorgt voor een hoge werkdruk in het onderwijs. En het vermindert het werkplezier van leerkrachten. De overheid bekijkt daarom de problemen. Vervolgens verduidelijkt en vereenvoudigt ze regels, of schaft regels in het onderwijs zelfs af. 

Dat heeft tot de volgende verbeteringen geleid. In het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen delen van het eindexamen eerder afleggen dan in het (voor-)laatste jaar. In het MBO is de verplichte btw-afdracht voor samenwerkende scholen afgeschaft.

Verminderen regeldruk in de zorg

De overheid vindt te zware administratieve lasten een bedreiging voor de kwaliteit van de zorg. Daarom willen de minister en staatssecretaris van VWS de regeldruk in de zorg terugdringen. Bijvoorbeeld door overbodige regels in de zorg te schrappen. En bestaande en nieuwe regels moeten eenvoudiger en duidelijker.