Overzicht aantal uren onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de Rijksoverheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. De onderwijstijd geldt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Normuur niet hetzelfde als lesuur

Scholen moeten zich aan de vastgestelde normuren houden. Een normuur (60 minuten) is niet hetzelfde als een lesuur. Scholen bepalen zelf hoe lang een lesuur duurt. Een lesuur kan dus 50 minuten duren, maar ook bijvoorbeeld 45, 60 of 75 minuten.

Normuren basisonderwijs

Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen: 

  • de eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur;
  • de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur.

Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw.

Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag.

Normuren speciaal basisonderwijs

Een kind op een speciale basisschool krijgt hetzelfde aantal uren onderwijs als in het gewone basisonderwijs. Uitzondering is het onderwijs aan dove en slechthorende kinderen jonger dan 4 jaar. Zij krijgen minimaal 880 uren onderwijs per schooljaar.

Normuren voortgezet onderwijs

De volgende normuren gelden op de middelbare school:

  • havo (5 jaar): 4.700 uur
  • vwo (6 jaar): 5.700 uur
  • vmbo (4 jaar): 3.700 uur

De school maakt zelf het lesrooster. 

Dagennorm voortgezet onderwijs

De middelbare school moet per jaar ten minste 189 dagen onderwijs geven. De medezeggenschapsraad op school moet vooraf instemmen met de planning van de dagen waarop er geen onderwijs is.

Vrije dagen voortgezet onderwijs

De school kent een aantal schoolvrije dagen waaronder de zaterdagen en zondagen. Daarnaast zijn er per schooljaar maximaal 71 andere schoolvrije dagen: 55 vakantiedagen, 4 feestdagen en 12 roostervrije dagen.

Normuren voortgezet speciaal onderwijs

Het aantal uren onderwijs voor het voortgezet speciaal onderwijs is als volgt:

  • uitstroomprofiel vervolgonderwijs: hetzelfde aantal uren als voor het gewone voortgezet onderwijs per opleiding;
  • arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel: 1.000 uren onderwijs per leerjaar;
  • uitstroomprofiel dagbesteding: 1.000 uren onderwijs per leerjaar.

Normuren praktijkonderwijs

Een leerling in het praktijkonderwijs moet 1.000 onderwijsuren per jaar krijgen. 

Normuren MBO

Een mbo-student heeft 1.600 uur per jaar beschikbaar voor zijn studie. De 2 leerwegen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hebben verschillende onderwijstijden.

Urennormen BBL

Het aantal uren onderwijs voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is minimaal 850 uren per studiejaar. Hiervan zijn er minimaal 200 voor les op school (begeleide onderwijsuren) en ten minste 610 uren voor les in de praktijk (beroepspraktijkvorming, bpv). De resterende 40 uur kan ofwel door begeleide onderwijsuren ofwel door beroepspraktijkvorming worden ingevuld.

Urennormen BOL

Het aantal uren onderwijs voor de beroepsopleidende leerweg (bol) geldt per opleiding. In het schema gaat het bij de urennormen om het minimale aantal begeleide onderwijsuren en beroepspraktijkvorming. In het eerste jaar moet het onderwijsprogramma minimaal 700 uur begeleide onderwijstijd kennen, behalve bij de entreeopleiding. Dit is dat leerlingen het eerste jaar voldoende les op school krijgen.  

BOL opleidingen Aantal uren per opleiding Minimaal aantal uren onderwijs op school (begeleide onderwijsuren) Minimum aantal uren onderwijs in de praktijk (beroepspraktijkvorming)
Entreeopleiding

1.000

600

geen minimum

1-jarige opleiding

1.000

700

250
2-jarige opleiding

2.000

1.250

450
3-jarige opleiding

3.000

1.800

900
4-jarige opleiding

4.000

2.350

1.350

De opleidingen vullen zelf de inrichting van de onderwijsprogramma’s in. Zij moeten zich hierbij houden aan de onderwijstijd.

Geen urennorm hoger onderwijs

Voor het hoger onderwijs bestaan er geen wettelijke richtlijnen voor de onderwijstijd. Universiteiten en hogescholen bepalen zelf het aantal contacturen.

Uitval lesuren

Soms vallen lessen uit op scholen, omdat de school bijvoorbeeld een tekort heeft aan docenten. De school kan de lesuitval later in het schooljaar inhalen.