Overzicht aantal uren onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de Rijksoverheid vastgesteld hoeveel uur onderwijs leerlingen moeten (kunnen) volgen. Er zijn wettelijke normen voor onderwijstijd voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Urennormen niet hetzelfde als lesuur

Scholen moeten zich aan de vastgestelde urennorm voor onderwijstijd houden. Die urennormen zijn uitgedrukt in ‘gewone’ uren van 60 minuten. Dat is niet hetzelfde als een lesuur. Scholen bepalen zelf hoe lang een lesuur duurt. Een lesuur kan dus 50 minuten duren, maar ook bijvoorbeeld 45, 60 of 75 minuten.

Urennorm basisonderwijs

Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen: 

  • de eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur;
  • de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur.

Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw.

Er is geen wettelijk maximum aan het aantal uren onderwijs per dag.

Urennorm speciaal basisonderwijs

Een kind op een speciale basisschool krijgt hetzelfde aantal uren onderwijs als in het gewone basisonderwijs. Uitzondering is het onderwijs aan dove en slechthorende kinderen jonger dan 4 jaar. Zij krijgen minimaal 880 uren onderwijs per schooljaar.

Normuren voortgezet onderwijs

De volgende urennormen gelden op de middelbare school:

  • vmbo (4 jaar): 3.700 uur
  • havo (5 jaar): 4.700 uur
  • vwo (6 jaar): 5.700 uur

Dit betekent dat de school aan leerlingen verspreid over 4, 5 of 6 jaar in totaal ten minste 3700, 4700, of 5700 uur onderwijs moet aanbieden.

De school maakt zelf de lesroosters. 

Dagennorm voortgezet onderwijs

De middelbare school moet per jaar ten minste 189 dagen onderwijs geven. 

Vrije dagen voortgezet onderwijs

De school kent een aantal schoolvrije dagen waaronder de zaterdagen en zondagen. Daarnaast zijn er per schooljaar maximaal 71 andere schoolvrije dagen: 55 vakantiedagen, 4 feestdagen en 12 roostervrije dagen. De medezeggenschapsraad op school moet vooraf instemmen met de planning van de 12 roostervrije dagen waarop er geen onderwijs is.

Urennormen voortgezet speciaal onderwijs

Het aantal uren onderwijs voor het voortgezet speciaal onderwijs is als volgt:

  • uitstroomprofiel vervolgonderwijs: hetzelfde aantal uren als voor het gewone voortgezet onderwijs per opleiding;
  • arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel: 1.000 uren onderwijs per leerjaar;
  • uitstroomprofiel dagbesteding: 1.000 uren onderwijs per leerjaar.

Urennorm praktijkonderwijs

Een leerling in het praktijkonderwijs moet per jaar ten minste 1.000 uur onderwijs krijgen. 

Urennorm MBO

Een mbo-student heeft 1.600 uur per jaar beschikbaar voor zijn studie. De 2 leerwegen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hebben verschillende onderwijstijden.

Urennormen BBL

Het aantal uren onderwijs voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is minimaal 850 uren per studiejaar. Hiervan zijn er minimaal 200 voor les op school (begeleide onderwijsuren) en ten minste 610 uren voor les in de praktijk (beroepspraktijkvorming, bpv). De resterende 40 uur kan ofwel door begeleide onderwijsuren ofwel door beroepspraktijkvorming worden ingevuld.

Urennormen BOL

Het aantal uren onderwijs voor de beroepsopleidende leerweg (bol) geldt per opleidingsniveau. In het schema gaat het bij de urennormen om het minimale aantal begeleide onderwijsuren en uren beroepspraktijkvorming. In het eerste jaar moet het onderwijsprogramma minimaal 700 uur begeleide onderwijstijd kennen, behalve bij de entreeopleiding.  

BOL opleidingsniveaus

Aantal uren per niveau Minimaal aantal begeleide onderwijsuren Minimum aantal uren beroepspraktijkvorming
Entreeopleiding

1.000

600

geen minimum

1-jarige opleiding

1.000

700

250
2-jarige opleiding

2.000

1.250

450
3-jarige opleiding

3.000

1.800

900
4-jarige opleiding

4.000

2.400

1.200

De opleidingen vullen zelf de inrichting van de onderwijsprogramma’s in. Zij moeten zich hierbij houden aan de onderwijstijd.

Geen urennorm hoger onderwijs

Voor het hoger onderwijs bestaan er geen wettelijke richtlijnen voor de onderwijstijd. Universiteiten en hogescholen bepalen zelf het aantal contacturen.

Uitval lesuren

Soms vallen lessen uit op scholen, omdat de school bijvoorbeeld een tekort heeft aan docenten. De school moet goede afspraken maken over hoe lesuitval wordt voorkomen of ingehaald. Lesuitval kan later in het schooljaar worden ingehaald.