Hoeveel lesuren heb ik in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

Voor uw mbo-studie zijn 1600 uur per jaar uitgetrokken. U bent dan 40 weken van 40 uur bezig met uw studie. Van die 1600 uren heeft u recht op gemiddeld minimaal 1000 uur per jaar onderwijs op school en op beroepspraktijksvorming (bpv). Maar meer mag ook. De overige 600 uren besteedt u bijvoorbeeld aan huiswerk en zelfstudie. De verplichte onderwijstijd is op basis van 60 minuten. Maar de school bepaalt zelf hoeveel minuten een les duurt. De school neemt het onderwijsprogramma op in de Onderwijs- en examenregeling (OER).

Onderwijstijd MBO

De overheid heeft vastgesteld hoeveel verplichte uren onderwijs er gelden in het mbo. De onderwijstijd verschilt voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de beroepsopleidende leerweg (bol).

Urennormen mbo

De urennormen gelden voor de bbl en voor de bol. De urennormen gelden niet voor de studenten die vóór deze data stonden ingeschreven voor een beroepsopleiding.

Verstrijkt uw studieduur in een bepaald jaar? Dan moet u uw studie in het volgend studiejaar afronden. Voor deze groep studenten geldt de (oude) norm van ten minste 850 uren onderwijstijd (onderwijsuren en bpv).

Afwijken van de urennormen

Soms kan een opleiding afwijken van het minimum aantal uren. De instelling moet dit dan wel goed onderbouwen en de kwaliteit garanderen. Dit moet blijken uit onder andere:

  • tevredenheid van studenten;
  • tevredenheid van medewerkers en bedrijven;
  • studiesucces. 

Ook moet de deelnemersraad vooraf instemmen met het alternatieve programma van de opleiding. Daarnaast moet een verantwoording in het jaarverslag staan.

3e leerweg mbo

Ook de erkende private (niet-bekostigde) mbo-opleidingen (bol en bbl) moeten aan de minimumnormen voor onderwijstijd voldoen. Zijn er studenten die daaraan geen behoefte hebben? Voor hen is er de 3e leerweg naast de bol en de bbl. Voor de 3e leerweg hoeven erkende private mbo-opleidingen niet aan de urennormen te voldoen. Deze 3e leerweg kan alleen als private (niet-bekostigde) opleiding worden aangeboden. 

Vakantiedagen mbo

Voor mbo-studenten bestaat geen wettelijk aantal vakantiedagen. De school stelt op basis van het aantal lesuren de schoolvakanties vast.

Klachten over lesuren mbo

Bent u het niet eens met het aantal lesuren dat u van school krijgt? Dan kunt u dit bespreken met het schoolbestuur. Komt u er samen niet uit? Stuur dan een brief naar de klachtencommissie of het College van Bestuur van de school. En stuur een kopie ter informatie naar de Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie).