Hoeveel lesuren heb ik in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

Je mbo-studie heeft 1600 uur voor elk studiejaar. Daarbinnen heb je recht op gemiddeld minimaal 1000 uur onderwijs begeleide onderwijstijd (bot) en beroepspraktijksvorming (bpv). De andere 600 uren besteed je bijvoorbeeld aan huiswerk en zelfstudie.

Onderwijstijd mbo

De overheid heeft bepaald hoeveel verplichte uren onderwijs er zijn in het mbo. De verplichte onderwijstijd gaat uit van lesuren van 60 minuten. Maar de school bepaalt zelf hoeveel minuten een les duurt. Informatie over het onderwijsprogramma staat in de Onderwijs- en examenregeling (OER).

De onderwijstijd verschilt voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de beroepsopleidende leerweg (bol).

Urennormen mbo

De urennorm van 1600 uren geldt voor de bbl en voor de bol. Van de 1600 uren heb je recht op gemiddeld minimaal 1000 uur onderwijs begeleide onderwijstijd (bot) en beroepspraktijksvorming (bpv). De andere 600 uren besteed je bijvoorbeeld aan huiswerk en zelfstudie.

Afwijken van de urennormen

Soms kan een opleiding afwijken van het aantal uren dat volgens de wet zou moeten worden gegeven.. De school moet dit dan wel goed onderbouwen en de kwaliteit verzekeren. Dit moet blijken uit onder andere:

  • de tevredenheid van studenten;
  • de tevredenheid van medewerkers en bedrijven;
  • het studiesucces.

Ook moet de studentenraad vooraf instemmen met het alternatieve programma van de opleiding. Daarnaast legt het bestuur hierover verantwoording af in het bestuursverslag.

3e leerweg mbo

Ook de erkende private (niet-bekostigde) mbo-opleidingen (bol en bbl) moeten aan de minimumnormen voor onderwijstijd voldoen. Heb jij daar geen behoefte aan? Dan kun je de 3e leerweg doen. Voor de 3e leerweg hoeven erkende private mbo-opleidingen niet aan de urennormen te voldoen. Deze 3e leerweg kan alleen als private (niet-bekostigde) opleiding worden aangeboden. 

Vakantiedagen mbo

Als mbo-student heb je geen wettelijk aantal vakantiedagen. Je school bepaalt hoe lang de schoolvakanties zijn op basis van het aantal lesuren.

Klachten over lesuren mbo

Ben je het niet eens met het aantal lesuren dat je van school krijgt? Dan kun je dit bespreken met het schoolbestuur. Komen jullie er samen niet uit? Stuur dan een brief naar de klachtencommissie of het College van Bestuur van de school. En stuur een kopie ter informatie naar de Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie).