Subsidies OCW, SZW en VWS

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

De Rijksoverheid verstrekt subsidie op het gebied van onderwijs, sport, zorg, welzijn en sociale zaken. Het gaat om subsidies die passen binnen het beleid van de ministeries van OCW, SZW en VWS. De voorwaarden en aanvraagprocedure staan in de nieuwe Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. De Kaderregeling geldt vanaf 1 april 2016.

Subsidiabele activiteiten volgens de Kaderregeling

Activiteiten kunnen voor subsidies in aanmerking komen, als zij zich richten op 1 van de volgende beleidsterreinen.

Op het gebied van volksgezondheid, welzijn en sport:

 • bevordering van de gezondheid;
 • gezondheidsbescherming;
 • gezondheidszorg;
 • maatschappelijke zorg (voor zover van landelijke betekenis);
 • sport (voor zover van landelijke betekenis).

Op het gebied van onderwijs en wetenschap:

 • onderwijs;
 • onderzoek;
 • emancipatie.

Op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid:

 • werkgelegenheidsbeleid en het arbeidsmarktbeleid;
 • arbeidsomstandighedenbeleid;
 • arbeidsverhoudingenbeleid;
 • inkomensbeleid;
 • sociale zekerheidsbeleid;
 • kinderopvangbeleid;
 • inburgeringsbeleid en integratiebeleid.

Instellingssubsidies en projectsubsidies

De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS kent 2 typen subsidies: instellingssubsidies en projectsubsidies. Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar. Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.

Aanvragen voor subsidieverlening en subsidievaststelling

Voor een subsidieaanvraag en subsidievaststelling heeft u  de hieronder gepubliceerde formulieren en bijbehorende  toelichtingen nodig.    

Voor de ministeries van OCW, SZW en VWS kunt u de volgende documenten downloaden. 

Voor OCW-subsidie

Let op: met ingang van 1 januari 2017 moeten ook voor OCW alle aanvragen op grond van deze kaderregeling worden ingediend vóór aanvang van de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Indienen met terugwerkende kracht is dan niet meer mogelijk.

Met het formulier subsidievaststelling kunt u ook direct vastgestelde subsidies aanvragen (als bedoeld in artikel 1.5, onderdeel a, onder 1e). Bij die subsidies vervalt immers de verlening (zie de toelichting op artikel 3.1 van de betreffende kaderregeling).

Voor SZW-subsidie

Met het formulier subsidievaststelling kunt u ook direct vastgestelde subsidies aanvragen (als bedoeld in artikel 1.5, onderdeel a, onder 1e). Bij die subsidies vervalt immers de verlening (zie de toelichting op artikel 3.1 van de betreffende kaderregeling).

Voor VWS-subsidie

De minister van VWS heeft in 2011 aangekondigd geen subsidies meer te verstrekken tot € 125.000. Maar voor een aantal beleidsterreinen geldt een uitzondering. VWS geeft voor deze beleidsterreinen nog wel subsidies minder dan € 125.000. Het gaat om onder andere:

 • oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog;
 • patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO-instellingssubsidie voor lotgenotencontact).

In de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS onder Hoofdstuk 10 staat welke organisaties of activiteiten subsidie tot € 125.000 kunnen krijgen.

Op het Subsidieportaal VWS staat het (interactieve) formulier subsidieaanvraag VWS-subsidies en formulier subsidievaststelling VWS-subsidie. Als u via het subsidieportaal subsidie aanvraagt, hoeft u het formulier niet mee te sturen.

Bijlagen die u moet meesturen

Bij de subsidieaanvraag, subsidievaststelling en direct vastgestelde subsidies moet u bijlagen meesturen.

 • Subsidieaanvraag
  In de (toelichting bij) het formulier subsidieaanvraag staat welke bijlagen u moet toevoegen.
 • Subsidievaststelling
  Welke bijlagen u bij het formulier subsidievaststelling moet voegen staat in de verleningsbeschikking.
 • Direct vastgestelde subsidies
  Voor direct vastgestelde subsidies (als bedoeld in art. 1.5, onderdeel a, onder 1e van de Kaderregeling) staat in de (toelichting bij) het formulier subsidievaststelling welke bijlagen u moet toevoegen.

Accountantsprotocol voor OCW, SZW en VWS

Het accountantsprotocol voor OCW, SZW en VWS is van toepassing op aanvragen op basis van de nieuwe Kaderregeling OCW, SZW en VWS. Het is niet van toepassing op subsidies die voor 1 april 2016 zijn verleend.

Het accountantsprotocol bevat de volgende accountantsproducten:

 • assurance-rapport bij een verantwoording over de gerealiseerde prestatie-eenheden;
 • controleverklaring bij een financieel verslag;
 • rapport van feitelijke bevindingen;
 • controleverklaring bij verantwoording in de jaarverslaggeving van niet bekostigde instellingen.  

In het protocol staan per accountantsproduct de onderzoeksaanpak en het rapporteringsmodel beschreven.

Vragen over de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Heeft u vragen over de formulieren of de subsidieregeling? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar:

De Rijksoverheid. Voor Nederland