Telt het rekenexamen mee voor mijn mbo-diploma?

Alle mbo’ers moeten het rekenexamen maken. De hoogte van het resultaat telt niet mee voor het behalen van je diploma. Het resultaat wordt wel vermeld op je resultatenlijst.

Digitaal centraal examen of instellingsexamen?

Vanaf studiejaar 2019-2020 kan je opleiding ervoor kiezen om rekenen te toetsen met 1 van deze 2 examens:

  • het digitale, centraal examen van het College voor Toetsen en Examens (CvTE);
  • eigen instellingsexamens.

Nakijken, inzage en herkansing bij centraal examen

Veel opleidingen gebruiken het centrale, digitale examen van het CvTE om rekenen te examineren. Het resultaat van dit examen is (per 2019-2020) direct bekend.
Je kunt volledige inzage krijgen in het rekenexamen 2ER, 2F, 3ER en 3F. Je ziet dan:

  • de opgaven;
  • je antwoorden;
  • het antwoordmodel in het computersysteem.

De opleiding bepaalt wanneer het examen en herkansingen worden afgenomen. De opleiding moet je hierover op tijd informeren.

Nakijken, inzage en herkansing bij instellingsexamen

Opleidingen die rekenen examineren door een instellingsexamen af te nemen, moeten zelf het examenbeleid opstellen. Hierin staan de nakijktermijnen en de regels over inzage en herkansingen. Dit beleid is terug te vinden in de onderwijs- en examenregeling (OER).

Toekomst van rekenen in het mbo

In de studiejaren 2019-2020 en 2020-2021 geldt dat je examen voor rekenen moet afleggen om te kunnen slagen. Maar het resultaat telt niet mee bij de beslissing of je geslaagd of gezakt bent.
Er komen nieuwe regels over rekenen voor het mbo. Die gaan ervan uit dat rekenen zal meetellen voor je mbo-examen.
Het is belangrijk dat je het niveau van jouw beroepsopleiding haalt. Je hebt die kennis nodig om:

  • je beroep te kunnen uitoefenen;
  • door te kunnen stromen naar vervolgonderwijs;
  • te kunnen meedoen in de samenleving.