Toetsen en examens voor taal en rekenen

Leerlingen krijgen verplichte centrale toetsen of examens voor Nederlands en rekenen. Dat geldt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Eisen voor taal en rekenen

Scholen toetsen leerlingen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan. Zo kunnen zij nagaan of hun leerlingen voldoen aan de eisen voor taal en rekenen (referentieniveaus).

Leerlingen krijgen de centrale toetsen en examens in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 

Verplichte eindtoets voor basisonderwijs

Leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs maken een verplichte eindtoets voor taal en rekenen. In het speciaal (basis)onderwijs komt de verplichte eindtoets later.

Centrale toetsen taal en rekenen voortgezet onderwijs

Middelbare scholen toetsen bij het eindexamen Nederlands of leerlingen voldoende kennis hebben van de Nederlandse taal. Alle leerlingen maken ook een verplichte rekentoets.

Voor leerlingen op het havo en vmbo telt het resultaat nog niet mee voor het diploma. Maar het cijfer komt wel op de cijferlijst. 

Voor alle vwo-eindexamenkandidaten gelden de volgende regels in het schooljaar 2018-2019:

  • De rekentoets wordt afgenomen maar het cijfer telt niet meer mee voor het behalen van het diploma.
  • Ook telt het cijfer op de rekentoets niet meer mee voor het judicium cum laude.
  • Het cijfer wordt vermeld op de cijferlijst.
  • Het aantal mogelijkheden om de rekentoets af te leggen blijft gelijk. De extra afname dag, met versnelde normering, komt te vervallen.

Er ligt een voorstel dat vanaf 2019-2020 het resultaat voor het onderdeel rekenen wel mee telt om het diploma te behalen.

Rekenen blijft belangrijk

Omdat het belangrijk blijft dat alle leerlingen met een goede rekenbasis van school gaan, werken betrokkenen aan een plan over hoe rekenen kan meetellen voor het behalen van een diploma in het vmbo, havo, vwo en mbo. Dit is vooruitlopend op de uitkomsten van curriculum.nu. Het is daarom belangrijk dat de opgebouwde expertise en energie voor rekenonderwijs binnen de scholen behouden blijft en wordt versterkt.

Curriculum.nu 

In curriculum.nu wordt de onderwijsinhoud tegen het licht gehouden en onderzoeken ontwikkelteams van leraren  hoe rekenen een duurzaam onderdeel hiervan wordt. Als input hiervoor ontwikkelt de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren  een alternatief voor de rekentoets.

Centraal examen taal en rekenen mbo

Mbo-studenten krijgen een centraal examen voor Nederlandse taal en een centraal examen voor rekenen. De resultaten voor Nederlandse taal tellen sinds schooljaar 2015-2016 mee voor het diploma. Het rekenexamen gaat vanaf het schooljaar 2019-2020 volwaardig meetellen voor het behalen van het diploma voor studenten die dan beginnen aan een opleiding op de niveaus 2 t/m 4.

Ontwikkeling toetsen en examens

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft de regie over de centrale toetsing en examinering van taal en rekenen. De toetsen en examens worden in opdracht van het CvTE ontwikkeld door Stichting Cito.

Het kabinet wil dat vanaf het schooljaar 2019-2020 alle leerlingen een schoolexamen rekenen maken. Het cijfer van dit schoolexamen gaat meetellen om het diploma voorgezet onderwijs te behalen.Dit gaat gelden voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Behalve de leerlingen die in het schooljaar 2019-2020 in hun examenjaar zitten. 

In het mbo geldt dit voor alle studenten die in het schooljaar 2019-2020 starten met een opleiding op niveau 2 t/m 4.  Het gaat hier om voorgenomen beleid.