Wanneer heb ik recht op algemene bijstand?

U heeft recht op een algemene bijstandsuitkering als u voldoet aan de voorwaarden. En niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komt voor een andere voorziening of uitkering. 

Voorwaarden algemene bijstand

U heeft recht op algemene bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent Nederlander of u woont rechtmatig in Nederland;
  • u bent 18 jaar of ouder;
  • u heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien;
  • u kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering, waarmee u in uw levensonderhoud kunt voorzien;
  • u zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.

Er geldt ook een aantal verplichtingen als u een bijstandsuitkering ontvangt.

Bijstand bij onvoldoende inkomen

Heeft u niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien? Dan heeft u recht op een aanvullende bijstandsuitkering. U heeft onvoldoende inkomen als uw (gezamenlijke) inkomen lager is dan het sociaal minimum dat op u van toepassing is: de bijstandsnorm.

Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee. De gemeente vult uw (gezamenlijke) inkomen aan tot het maximale bedrag aan bijstand waar u recht op heeft.

Vermogenstoets bijstand

Uw gemeente kijkt ook of u niet meer financieel vermogen heeft dan de grens die de bijstand daaraan stelt. Heeft u teveel vermogen? Dan heeft u (nog) geen recht op bijstand.  Een voorbeeld van vermogen is spaargeld. De gemeente berekent het vermogen aan de hand van de bankgegevens van u en uw gezin, van uw schulden maar ook van eventuele waardevolle bezittingen. Heeft u schulden waarvan u kunt bewijzen dat u ze moet terugbetalen? Dan trekt de gemeente die schulden van uw vermogen af waardoor uw vermogen lager is. Dit geldt niet voor studieschulden of schulden die u later mag terugbetalen, zoals schulden aan familie.  

Heeft u meer vermogen dan maximaal is toegestaan om nog bijstand te krijgen (de wettelijke grens)? Dan kunt u hiermee in uw levensonderhoud voorzien. U heeft geen recht op bijstand totdat u dit meerdere vermogen daaraan heeft besteed. Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten hangt af van uw leefsituatie.

Tabel: Vermogensgrens bijstand 2021
Leefsituatie Maximaal toegestaan vermogen
Gezamenlijke huishouding € 12.590
Alleenstaande ouder € 12.590
Alleenstaande €  6.295

Bijstand en een eigen huis

Een eigen huis is een onderdeel van uw vermogen. Uw gemeente beoordeelt in een aparte vermogenstoets hoeveel vermogen er in uw woning zit. En kijkt hierbij naar de overwaarde van uw huis. Dit is de huidige waarde van uw huis min de nog niet afgeloste hypotheek. Lees meer over recht op bijstand met een eigen huis.

Daarnaast telt ook de waarde van een tweede woning of vakantiehuis (in binnen- of buitenland) mee voor het vaststellen van uw vermogen.

Beslistermijn bijstand

Zodra de gemeente uw aanvraag voor een bijstandsuitkering ontvangen heeft moet ze binnen 8 weken een beslissing nemen. Als de aanvraag onvolledig is, kan de gemeente de beslistermijn verlengen. De gemeente informeert u hierover.

Vragen over algemene bijstand

Heeft u vragen over uw situatie? Neem dan contact op met uw gemeente of met de sociaal raadslieden van uw gemeente. Heeft uw gemeente geen sociaal raadslieden? Kijk dan voor sociaal raadslieden bij u in de buurt op de website. Voor gratis juridisch advies kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.