Hoe kan ik in (hoger) beroep gaan tegen een overheidsbeslissing?

U kunt in beroep gaan als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. Voordat u in beroep kunt gaan, moet u dus eerst bezwaar maken. Soms kunt u rechtstreeks in beroep gaan, zonder eerst bezwaar te maken. Hoger beroep is mogelijk als u het ook niet eens bent met de beslissing op uw beroep.

In beroep gaan

Bent u het niet eens met een het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar.

In beroep gaan: vaak binnen 6 weken, soms 2 binnen weken

U moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van de beslissing versturen. Deze termijn geldt bij beroep en bij hoger beroep. In sommige gevallen, bijvoorbeeld in ziektewetzaken, is deze termijn maar 2 weken. Op de beslissing op uw bezwaar staat hoe lang u de tijd heeft op in beroep te gaan.

Beroep niet in behandeling als u te laat bent

Dient u uw beroepschrift niet op tijd in bij de rechter? Dan wordt uw beroep niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat de rechter uw beroep niet behandelt.

U heeft meer tijd nodig voor beroep

Heeft u meer tijd nodig voor uw beroep? Stuur dan binnen 6 weken een brief naar de rechtbank waarin staat: 

  • dat u in beroep gaat;
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift;  
  • waarom u meer tijd nodig heeft om in beroep te gaan.

Stuur zo mogelijk ook een kopie van de beslissing op uw bezwaar mee. Soms is dit zelfs verplicht.

Inhoud beroepschrift

Gaat u in beroep, zet dan de volgende zaken in uw beroepschrift:

  • leg uit waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • geef aan wat volgens u de beslissing van de rechter moet zijn.

Onderaan de beslissing op uw bezwaar staat bij welke rechterlijke instantie u in beroep moet gaan.

U kunt vragen om schadevergoeding en vergoeding proceskosten

U kunt ook schadevergoeding vragen. U moet dan wel aantonen dat u door de beslissing schade lijdt en hoe groot die schade is. Ook kunt u vragen om een vergoeding van de proceskosten. Vermeld dit in uw beroepschrift.

Vraag om voorlopige voorziening voor uitstel van uitvoering besluit

Zolang uw beroep in behandeling is, geldt de beslissing. De rechter kan tijdens deze periode echter een speciale regeling instellen om te voorkomen dat u onherstelbare schade ondervindt van een beslissing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kappen van een boom.  Zo’n speciale regeling heet een voorlopige voorziening.

Vraag bij indienen beroepschrift gelijk om voorlopige voorziening

Om onherstelbare schade te voorkomen kunt u tegelijk met uw beroepschrift - of tijdens de beroepsprocedure – een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. De rechter kan hierdoor bijvoorbeeld besluiten tot uitstel van het kappen van de boom totdat er een uitspraak is in het (hoger) beroep.

Geen beroep mogelijk bij voorlopige voorziening

Het is niet mogelijk om tegen een voorlopige voorziening in beroep te gaan.

U mag iemand machtigen of een advocaat nemen

In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag natuurlijk wel. Ook kunt u iemand machtigen om namens u in beroep te gaan. Is uw vertegenwoordiger geen advocaat, dan moet u de persoon schriftelijk machtigen. Deze machtiging moet u meesturen met het beroepschrift.

Soms meteen in beroep zonder eerst bezwaar te maken

Er zijn gevallen waarbij u niet eerst in bezwaar hoeft te gaan, maar rechtsreeks in beroep kunt gaan:

  • Een overheid beslist niet op tijd over een aanvraag die u heeft gedaan. De rechter zal dan beoordelen of de organisatie tijdig heeft beslist. En of u recht heeft op een dwangsom.
  • Uw geschil met de overheid gaat niet over feiten, maar over een zuiver juridische kwestie. En het staat al vast dat de desbetreffende overheid en u het daarover niet eens zijn. In uw bezwaarschrift verzoekt u de overheidsorganisatie om in te stemmen met rechtstreeks beroep. Als de organisatie hiermee instemt, kunt een beroepschrift indienen bij de rechter. Voeg dan bij uw beroepschrift de instemming van de overheidsorganisatie.