Kabinetsreactie op het rapport Staat van de Uitvoering

Oog hebben voor de uitvoering en uitvoerbaarheid is essentieel voor de effectiviteit van het beleid. Dat schrijven minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de kabinetsreactie op de Staat van de Uitvoering, de jaarlijkse rapportage van de verschillende uitvoeringsorganisaties waarin zij de politiek informeren over de knelpunten in de publieke dienstverlening en mogelijke oplossingen.

De kwaliteit van de publieke dienstverlening is in grote mate bepalend voor het vertrouwen dat de samenleving in de overheid heeft. De rode draad in veel analyses de afgelopen jaren is dat de publieke dienstverlening vaak goed gaat, maar dat het in veel situaties ook beter moet. Sommige mensen verdwalen in een dichtbegroeid woud van complexe regelgeving dat met de beste bedoelingen is opgetuigd. Om te voorkomen dat de systemen en regels passende oplossingen aan mensen en bedrijven in de weg staan moet er meer ruimte zijn voor individuele omstandigheden en de menselijke maat. Alleen zo werken wetten en regels ook echt op de manier waarop ze bedoeld zijn.

Aan de slag met de vijf oproepen

In de kabinetsreactie gaat het kabinet in op hoe aan de vijf oproepen uit de Staat van de Uitvoering gehoor wordt gegeven om te werken naar toekomstbestendige publieke dienstverlening. Het kabinet herkent het geschetste beeld uit de Staat van de Uitvoering en onderschrijft ook het belang om uitvoering te geven aan de vijf oproepen:

  1. Maak het voor burgers en ondernemers minder complex door beter en minder beleid.
  2. Betrek de uitvoering vanaf het allereerste begin bij beleidsvorming.
  3. Voer het politieke debat niet meer op incidenten, maar ontwikkel een gezamenlijk beeld van trends en dilemma’s in de publieke dienstverlening.
  4. Laat de verantwoordingsplicht achteraf plaatsmaken voor een open gesprek over hoe de uitvoeringspraktijk beter of anders moet.
  5. Breng gegevensuitwisseling tussen publieke dienstverleners nu echt op gang.

Vervolgstappen

Het programma Werk aan Uitvoering (WaU) is door het kabinet ingesteld om de publieke dienstverlening beter te laten aansluiten op de behoefte van mensen en bedrijven. In dit kader zijn al meerdere verbeteringen in gang gezet. Bijvoorbeeld met de ontwikkeling en de invoering van het Beleidskompas, dat helpt bij het maken van goede wetgeving en beleid. Hierbij zijn de perspectieven van mensen en bedrijven het startpunt, en wordt uitvoering vanaf het begin betrokken.

Tegelijkertijd is er ook ruimte voor meer verbetering en bekijkt het kabinet aan de hand van de oproepen hoe het deze specifieke opgaves de komende tijd verder kan aanjagen. De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen komt voor het eind van dit jaar met een herijking van het werkprogramma van het programma WaU omdat de Staat van de Uitvoering constateert dat meer nodig is dan de huidige verbetervoorstellen en reeds in gang gezette verbeteringen door ministeries. Ook gaat het kabinet een voorstel presenteren voor een nadere invulling en concretisering van een vereenvoudigingsagenda.