Benoeming bij Raad van State

De heer mr. dr. E. Helder wordt lid van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met minister Weerwind voor Rechtsbescherming om hem voor benoeming voor te dragen.

Eric Helder (67 jaar) was sinds 2010 staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak. In juni 2023 is hij staatsraad in de Afdeling advisering geworden. Dat blijft hij, maar daarnaast wordt hij lid van de Raad van State. De Raad van State bestaat uit de vice-president en ten hoogste tien leden. Deze zogenoemde ‘grondwettelijke’ Raad vervult ceremoniële en formele taken. De inhoudelijke taken zijn bij wet aan de Afdeling advisering en de Afdeling bestuursrechtspraak opgedragen.

De benoeming gaat in per 1 november 2023.